อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำแหนมและปลาส้ม"ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำแหนมและปลาส้ม"