พิธีมอบรางวัล Excellent Paper Award of The Society for Biotechnology, Japan ประจำปี 2019ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัล Excellent Paper Award of The Society for Biotechnology, Japan ประจำปี 2019