ให้การรับรองที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)ภาพกิจกรรม ให้การรับรองที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)