โครงการปรับปรุงพื้นที่และการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อหน่วยสนับสนุนการทดสอบและการวิจัยด้านนวัตกรรมในผู้สูงอายุภาพกิจกรรม โครงการปรับปรุงพื้นที่และการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อหน่วยสนับสนุนการทดสอบและการวิจัยด้านนวัตกรรมในผู้สูงอายุ