หารือเปิดกระบวนวิชาแคลคูลัสสำหรับนักศึกษา อก.มช. ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ภาพกิจกรรม หารือเปิดกระบวนวิชาแคลคูลัสสำหรับนักศึกษา อก.มช. ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์