สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559ภาพกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559