การประชุมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ/เกษตรท้องถิ่น ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ภาพกิจกรรม การประชุมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ/เกษตรท้องถิ่น ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์