พิธีปิด ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์ สู่ AEC”ภาพกิจกรรม พิธีปิด ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์ สู่ AEC”