การนำระบบ ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริหารและการจัดการในสำนักงานคณะภาพกิจกรรม การนำระบบ ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริหารและการจัดการในสำนักงานคณะ