วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน”ภาพกิจกรรม วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน”