การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรระยะที่ 12ภาพกิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรระยะที่ 12