งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558ภาพกิจกรรม งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558