การอบรม เรื่อง "การแจ้งซ่อมออนไลน์ การใช้งานเว็บไซต์ใหม่คณะฯ และการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์"ภาพกิจกรรม การอบรม เรื่อง "การแจ้งซ่อมออนไลน์ การใช้งานเว็บไซต์ใหม่คณะฯ และการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์"