กิจกรรมพบปะเสวนากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอาหารภาพกิจกรรม กิจกรรมพบปะเสวนากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอาหาร