วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559ภาพกิจกรรม วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559