“อก.ปิ๊กบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๙ .....................ภาพกิจกรรม “อก.ปิ๊กบ้าน” ประจำปี ๒๕๕๙ .....................