ผลงาน

CMU-KM Day ประจำปี 2566
How to engage students anytime anywhere
การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21: ประสบการณ์จากวิชา “บทบาทของผู้บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (605332)”
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
การบริหารจัดการระบบการขอทำบัตรใหม่/ขยายอายุบัตร Key card ออนไลน์
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
การลดขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และการใช้งานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์