เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 6 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2256 QP-GA 02 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2258 QP-GA 04 การเสนอขอกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2259 QP-GA 05 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2260 QP-GA 06 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานในประเทศ และต่างประเทศ หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2261 QP-GA 07 การลาประเภทต่างๆ หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2985 QP-GA 03 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ.) หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ