เอกสารประเภท = คำสั่ง


รายการทั้งหมด = 6 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
252 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าศูนย์ฯ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 12 มี.ค. 56  วรกร สุพร
268 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์ฯ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 20 มี.ค. 56  วรกร สุพร
271 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าศูนย์ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 56  วรกร สุพร
488 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 8 ต.ค. 57  ธีรายุทธ ทองสุข
567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 25 ก.ค. 59  นงนุช ทองอ่อน
568 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงสาธิต หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 27 พ.ค. 59  นงนุช ทองอ่อน