เอกสารประเภท = คำสั่ง


รายการทั้งหมด = 184 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 มิ.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
6 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5 มิ.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
7 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5 มิ.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
8 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจ 29 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
9 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
10 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 28 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
11 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 22 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 22 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
13 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ 20 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
15 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจฯ 16 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
16 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 8 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
17 คำสั่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกระบวนวิชาEng กระบวนวิชาของคณะอื่น และกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป(GE) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
18 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
19 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
20 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 26 เม.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
22 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 23 เม.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
23 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ 17 เม.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
26 มอบหมายและมอบอำนาจภาระงานบริหารให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดี 3 เม.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
27 มอบอำนาจการลงนามในสัญญาและการต่อสัญญาเช่าสถานที่ของมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
33 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมดำหัวคณบดี และผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี ๒๕๕๖ 8 กุ.พ. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
38 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ Korea University ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 21 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
39 มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 19 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
41 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
42 มอบหมายและมอบอำนาจภาระงานบริหารให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดี 17 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
43 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 10 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
44 มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติการแทนอธิการบดี 10 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
46 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 16 ต.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
47 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 12 ต.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
49 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "International Training of the Trainers (TOT) on Food Processing Phase II" 19 ก.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
50 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานครบรอบ ๒๐ ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 13 ก.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
51 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและการให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งวิชาการ 31 ส.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
52 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานครบรอบ ๒๐ ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 21 ส.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
53 แต่งตั้งคณะกรรมการกำจัดสารเคมีห้องปฏิบัติการ 16 ส.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
54 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานครบรอบ ๒๐ ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ส.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
55 แต่งตั้งเลขานุการผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 ส.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
56 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 4 ก.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
57 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 4 ก.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
58 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 28 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
59 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 22 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
60 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำวารสารวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Journal of Agro-Industry) 21 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
61 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
62 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
63 แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค (เพิ่มเติม) 10 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือ/ตำราสำหรับการเรียนการสอน สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 19 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
65 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
66 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 30 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
67 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 30 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
68 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 30 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
69 แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค 30 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
70 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
71 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
72 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาโท-เอก) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
73 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ระดับปริญญาโท) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
74 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ระดับปริญญาเอก) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
75 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนอาหาร (ระดับปริญญาโท) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
76 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ระดับปริญญาตรี) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
77 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระดับปริญญาตรี) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
78 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (ปริญญาตรี) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
79 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ระดับปริญญาตรี) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
80 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนอาหาร (ระดับปริญญาตรี) 5 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
81 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
82 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา สังกัดสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2 เม.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
83 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) 30 มี.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
84 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 มี.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
85 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 29 กุ.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
86 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 24 กุ.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
87 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มปฏิบัติการของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 24 กุ.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
88 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 24 กุ.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
89 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 กุ.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
90 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 17 ม.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
91 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 พ.ย. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
92 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ต.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
93 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 ก.ย. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
94 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 20 ก.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
95 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการวางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการเรียนการสอน 20 ก.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
96 แต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 20 ก.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
97 แต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 20 ก.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
98 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการวางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการเรียนการสอน 20 ก.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
99 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 20 ก.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
100 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 13 มิ.ย. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
102 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 26 ม.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
103 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 พ.ย. 53  ธีรายุทธ ทองสุข
104 การย้าย และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 ก.ค. 53  ธีรายุทธ ทองสุข
105 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ 10 พ.ย. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
106 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 16 ต.ค. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
149 คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้คณาจารย์และนักวิจัยเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ 3 ส.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
168 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 26 ก.ย. 56  วรกร สุพร
190 คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (เพิ่มเติม) 22 ต.ค. 56  วรกร สุพร
198 การมอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 15 พ.ย. 56  วรรณา วิภาสกุลเด่น
200 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 4 ม.ค. 56  วรกร สุพร
201 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 4 ม.ค. 56  วรกร สุพร
202 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 8 ม.ค. 56  วรกร สุพร
203 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการนำร่องอาหารปลอดภัย 8 ม.ค. 56  วรกร สุพร
204 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 8 ม.ค. 56  วรกร สุพร
205 แต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญา 10 ม.ค. 56  วรกร สุพร
206 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก 11 ม.ค. 56  วรกร สุพร
207 แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ 11 ม.ค. 56  วรกร สุพร
208 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ 11 ม.ค. 56  วรกร สุพร
209 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 15 ม.ค. 56  วรกร สุพร
210 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ 14 ม.ค. 56  วรกร สุพร
211 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกให้เข้าสังกัดสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีฯ 15 ม.ค. 56  วรกร สุพร
212 เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ว.ท.อ. 16 ม.ค. 56  วรกร สุพร
213 แต่งตั้งอาจารย์คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.โท 22 ม.ค. 56  วรกร สุพร
214 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมฯ 23 ม.ค. 56  วรกร สุพร
215 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ 24 ม.ค. 56  วรกร สุพร
216 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ 25 ม.ค. 56  วรกร สุพร
217 การจ้างพนักงานชั่วคราว 31 ม.ค. 56  วรกร สุพร
218 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 31 ม.ค. 56  วรกร สุพร
219 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดโปสเตอร์ 31 ม.ค. 56  วรกร สุพร
220 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา ป.เอก 4 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
221 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ 6 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
222 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันวิชาการของนักศึกษา 5 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
223 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมดำหัวคณบดี 8 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
224 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา 15 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
225 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค 15 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
226 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา ป.เอก 15 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
227 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา ป.เอก 15 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
228 เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค 19 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
229 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิเหมาะสม 20 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
230 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา ป.เอก 20 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
231 แต่งตั้งอาจารย์-คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ 21 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
232 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 26 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
233 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก นักวิทยาศาสตร์ 27 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
234 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก นักการเงินและบัญชี 27 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
235 แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 28 กุ.พ. 56  วรกร สุพร
236 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ 7 มี.ค. 56  วรกร สุพร
237 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาฯ 7 มี.ค. 56  วรกร สุพร
238 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆฯ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
239 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆฯ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
240 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆฯ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
241 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆฯ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
242 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆฯ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
243 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษา ป.เอก 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
244 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
245 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
246 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
248 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
249 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
250 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
251 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
252 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าศูนย์ฯ 12 มี.ค. 56  วรกร สุพร
253 อนุญาตให้พนักงานชั่วคราวลาออก. 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
254 อนุญาตให้พนักงานชั่วคราวลาออก 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
255 อนุญาตให้พนักงานชั่วคราวลาออก 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
256 อนุญาตให้พนักงานชั่วคราวลาออก 11 มี.ค. 56  วรกร สุพร
257 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัตืงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆ ในการสอบฯ 12 มี.ค. 56  วรกร สุพร
258 แต่งตั้คณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่างฯ 12 มี.ค. 56  วรกร สุพร
259 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆฯ 12 มี.ค. 56  วรกร สุพร
260 การจ้างพนักงานชั่วคราว 18 มี.ค. 56  วรกร สุพร
261 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ฯ 18 มี.ค. 56  วรกร สุพร
262 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ฯ 18 มี.ค. 56  วรกร สุพร
263 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ 18 มี.ค. 56  วรกร สุพร
265 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ 19 มี.ค. 56  วรกร สุพร
266 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ 19 มี.ค. 56  วรกร สุพร
267 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา ป.เอก 20 มี.ค. 56  วรกร สุพร
268 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์ฯ 20 มี.ค. 56  วรกร สุพร
269 เปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท 27 มี.ค. 56  วรกร สุพร
270 เปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 27 มี.ค. 56  วรกร สุพร
271 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าศูนย์ 1 เม.ย. 56  วรกร สุพร
272 เปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 1 เม.ย. 56  วรกร สุพร
273 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ 2 เม.ย. 56  วรกร สุพร
274 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ 2 เม.ย. 56  วรกร สุพร
275 แต่งตั้งอาจารย์คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 เม.ย. 56  วรกร สุพร
276 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินผลการสอนฯ 3 เม.ย. 56  วรกร สุพร
277 แต่งตั้งรองคณบดีให้รักษาการแทนคณบดี เป็นการถาวร 3 เม.ย. 56  วรกร สุพร
278 มอบหมายและมอบอำนาจภาระงานบริหารให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารฯ 3 เม.ย. 56  วรกร สุพร
280 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา 11 เม.ย. 56  วรกร สุพร
281 แต่งตั้งอาจารย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ 11 เม.ย. 56  วรกร สุพร
282 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ 17 เม.ย. 56  วรกร สุพร
283 การจ้างพนักงานชั่วคราว โครงการวิจัย 22 เม.ย. 56  วรกร สุพร
284 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารฯ 23 เม.ย. 56  วรกร สุพร
285 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ฯ 23 เม.ย. 56  วรกร สุพร
375 คำส่งมอบหมายและมอบอำนาจภาระงานบริหารให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยงาน สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดี 30 ก.ค. 57  วรรณา วิภาสกุลเด่น
444 คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจภาระงานบริหารให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้ช่วยคณบดี) สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดี 3 พ.ย. 57  วรรณา วิภาสกุลเด่น
488 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 8 ต.ค. 57  ธีรายุทธ ทองสุข
567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 25 ก.ค. 59  นงนุช ทองอ่อน
568 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงสาธิต หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด 27 พ.ค. 59  นงนุช ทองอ่อน
665 คำสั่งมช. เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุ 12 ม.ค. 60  ปิยะนุช สวัสดี
1331 คำสั่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการคุมสอบEng วิชาคณะอื่น และวิชาGE ของคณะอก. หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1554 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2688 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2773 คำสั่งแต่งตั้ง คกก ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอุตสาหกรรมเกษตร AgroCMU X-perience Camp ครั้งที่ 3 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2823 คำสั่ง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 148/65 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
3182 คำสั่งที่ 149/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 22 ก.ย. 66  อรระวี ชุ่มใจ