เอกสารประเภท = พระราชบัญญัติ


รายการทั้งหมด = 4 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
150 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ธีรายุทธ ทองสุข
151 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับที่ ๒ ธีรายุทธ ทองสุข
152 พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ธีรายุทธ ทองสุข
153 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ธีรายุทธ ทองสุข