เอกสารประเภท = KM Share & Learn  


รายการทั้งหมด = 16 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
981 ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
รางวัล Best Practice ประจำปี พ.ศ. 2561 (ผลงานโปสเตอร์ของ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ
10 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
982 ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
(ผลงานโปสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ อ.ดร.มล.ญาศินี จักรพันธุ์) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ
10 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
983 ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ผลงานโปสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ อ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ 10 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
984 ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ผลงานโปสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของอ.ดร.จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ 10 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
985 ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ผลงานโปสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของอ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ 10 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
986 ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ผลงานโปสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของอ.ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ์) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ 10 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
987 ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ผลงานโปสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของอ.ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ 10 ก.ย. 61  ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
1127 แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ใช้ในห้องประชุม 3 และ 4 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 61  วรกร สุพร
1782 วิธีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตคณะอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับนักศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 9 ก.ย. 63  พีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์
1783 วิธีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตคณะอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับบุคลากร งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 9 ก.ย. 63  พีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์
2714 กิจกรรม KM Day : Show and Share ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2715 กิจกรรม KM Day : Show and Share ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2716 กิจกรรม KM Day : Show and Share ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
2717 กิจกรรม KM Day : Show and Share ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อุณณาดา สุธรรม
3113 กิจกรรม KM Day Show and Share ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อุณณาดา สุธรรม
3186 กิจกรรม KM Day Show and Share ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อุณณาดา สุธรรม