เอกสารประเภท = รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ


รายการทั้งหมด = 20 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2024 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 1/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2025 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 2/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2026 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 3/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2027 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 4/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2028 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 5/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2029 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 6/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2098 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 7/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2143 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 8/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2162 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 9/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2163 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 10/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2196 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 11/2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2713 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 1/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2723 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 2/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2724 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 3/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2731 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2752 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 5/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2760 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 6/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2769 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 7/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2792 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 8/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2796 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 9/2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร