เอกสารประเภท = แนวปฏิบัติ


รายการทั้งหมด = 56 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
37 แนวปฏิบัติในการนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 24 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
45 แนวปฏิบัติและแบบคำร้องการขอประสานงาน สำหรับการเยือนและการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 1 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
166 แนวทางการปฏิบัติงานในการขออนุมัเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 48  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
350 การนับเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ส่วนงาน)เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 7 มี.ค. 57  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
371 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามาติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้านหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมฯ 20 พ.ย. 51  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
616 แนวปฏิบัติการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 21 ต.ค. 59  อัญชนา ปัญญาเปียง
1131 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 61  ศราวุธ บุญตัน
1145 แบบฟอร์มขออนุมัติเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 14 ม.ค. 62  วิชชากร วนสัณฑ์วงกต
1159 คู่มือจริยธรรม 26 กุ.พ. 62  วรกร สุพร
1186 แนวปฏิบัติการส่งเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มิ.ย. 62  วิชชากร วนสัณฑ์วงกต
1195 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ปี2562 5 ก.ค. 62  นลินธิดา ชัยมงคล
1244 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1286 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการ (ค่าใช้สอย,ค่าฝึกอบรม,การจัดงาน) หน่วยพัสดุ 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1332 แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจำภาคการศึกษา (คณะอก.) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1333 แนวปฏิบัติการเลื่อนสอบไล่ (สมบูรณ์) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1338 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1350 แนวปฏิบัติในการขอขยายระยะเวลาการศึกษา 2555 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1351 แนวปฏิบัติในการลาออก 2560 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1353 การเบิกค่าสินไหมทดแทน (2) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1600 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยและระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยในระบบ CMU - MIS หน่วยบริหารงานวิจัย 17 มี.ค. 63  มุทิตา หย่างถาวร
1601 คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัย (CMU-MIS) หน่วยบริหารงานวิจัย มุทิตา หย่างถาวร
1828 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1853 แนวปฏิบัติเรื่องการคิดภาระงานทางวิชาการขั้นต่าของคณาจารย์สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 26 ม.ค. 64  สุธินี ส่งศรีเกตุ
1868 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ-ธันวาคม 2563 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1874 ว.214 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุฯ หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1928 คู่มือ การกำหนด TOR หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1932 แนวการตรวจสอบพัสดุประจำปี หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1936 1.แนวทางการจัดซื้อพัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม+ หน่วยงานประสงค์จะจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1937 2.แนวทางกรณีประสงค์จะจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1938 3.แนวทางการจัดซื้อพัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม+พัสดุที่จะจัดซื้อมีการผลิตภายในประเทศ แต่ หน่วยงานต้องการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1939 4.กรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีการผลิตภายในประเทศ แต่ หน่วยงานต้องการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1940 5.การจัดซื้อพัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม+พัสดุไม่มีการผลิตภายในประเทศ (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1941 6.กรณีพัสดุที่จะจัดซื้อไม่มีการผลิตภายในประเทศ (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1942 7.แนวทางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs งานจัดซื้อ (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1943 8.แนวทางสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างจากSMEs งานจ้างก่อสร้าง (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1944 9.แนวทางสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างจากSMEs งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ว.89) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
1945 หนังสือเวียนกองคลัง เกี่ยวกับว.89 หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา
2649 แนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กัลยาณี สุรพลพิเชฏฐ์
2683 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 65  วรรณา วิภาสกุลเด่น
2734 ขั้นตอน ชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานของของไหลเนื่องจากความฝืดในระบบท่อ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2735 ขั้นตอน ชุดแยกสารและวิเคราะห์มวลโมเลกุลประสิทธิภาพสูงในการบ่งชี้สารระเหย กลิ่น รส หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2736 ขั้นตอน ชุดแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพอาหารทะเลชั้นสูง หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2737 ขั้นตอน ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานขนาดเล็ก หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2738 ขั้นตอน ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2739 ขั้นตอน ชุดตรียมและวิเคราะห์ปริมาณธาตุ โลหะหนักและสารมลพิษด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอมความแม่นยำสูง หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2740 ขั้นตอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2741 ขั้นตอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณพ์ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2742 ขั้นตอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2743 ขั้นตอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2744 ขั้นตอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์และขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2966 คู่มือการเบิกจ่าย ปี 2566 (การเงิน ) หน่วยการเงิน ภาวินี เขื่อนเพชร
2995 คู่มือระบบคำร้องทั่วไปออนไลน์ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จุฑารัตน์ สีหานาม
2996 คู่มือการเปิดกระบวนวิชาเรียนร่วม งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จุฑารัตน์ สีหานาม
2997 คู่มือการเข้าระบบสำหรับผู้ประสานงานระดับคณะ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จุฑารัตน์ สีหานาม
3042 แนวปฏิบัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร-เกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปี 2560 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3205 Flow chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) หน่วยพัสดุ เบญจพรรณ อุ่นจันตา