เอกสารประเภท = ประกาศ/คำสั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COVID-19)


รายการทั้งหมด = 5 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2603 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 งานบริหารทั่วไป 11 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2654 ประกาศ มช. เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 งานบริหารทั่วไป 14 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2709 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ประกาศ 3 ก.พ. 65 งานบริหารทั่วไป 3 กุ.พ. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2753 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 18 พ.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2815 ประกาศ มช. เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 งานบริหารทั่วไป 5 ต.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง