กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายการทั้งหมด = 20 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
664 ระเบียบสน.นายกฯว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 งานการเงิน การคลังและพัสดุ 12 ม.ค. 60  ปิยะนุช สวัสดี
940 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 8 มี.ค. 61  ศราวุธ บุญตัน
1147 หลักการจำแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 14 ม.ค. 62  ศราวุธ บุญตัน
1178 การจำแนกประเภทพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1263 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1264 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1268 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1281 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) ปี 2554 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1282 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2551 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1482 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1508 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1509 นร. 0704/ว33 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่่ายตามงบประมาณ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1510 นร 0704/ว37 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย่ายตามงบประมาณ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1511 นร 0704/ว68 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1715 หนังสือ ว.214 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุฯ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
2584 O6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2559 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2585 O6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2592 O6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ได้รับจากการบริจาค พ.ศ.2562 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2593 O6 ระเบียบกระทรววงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2596 O6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 งานการเงิน การคลังและพัสดุ สายฝน วงค์สุวรรณ