กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายการทั้งหมด = 7 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1148 ระเบียบมช (ค่าธรรมเนียม) สาขาMPT พ.ศ2550 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 14 ม.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1330 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด ปิด ห้องเรียน-ห้องสอบ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1336 ระเบียบมช (ค่าธรรมเนียม) สาขาMPT พ.ศ2550 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1337 ระเบียบมช.ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาป.ตรี พ.ศ.2556 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1362 สิทธิการรับบริการด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1934 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1935 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง