กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

รายการทั้งหมด = 3 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1593 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562 หน่วยบริหารงานวิจัย 25 พ.ค. 62  มุทิตา หย่างถาวร
1779 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หน่วยบริการวิชาการ ปิยะนุช จันทนา
1780 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 หน่วยบริการวิชาการ ปิยะนุช จันทนา