กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: งานบริหารทั่วไป

รายการทั้งหมด = 10 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
14 ระเบียบ มช.ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 งานบริหารทั่วไป 18 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
107 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการ พ.ศ.2548 (ยกเลิก) งานบริหารทั่วไป 1 ส.ค. 48  ธีรายุทธ ทองสุข
108 กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ งานบริหารทั่วไป 5 กุ.พ. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
109 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่๕)พ.ศ.๒๕๕๕ งานบริหารทั่วไป 13 ม.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
111 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ งานบริหารทั่วไป 10 ส.ค. 36  ธีรายุทธ ทองสุข
112 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยทรัพยากรบุคคล 28 กุ.พ. 52  วรรณา วิภาสกุลเด่น
179 ระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ พ.ศ.๒๕๕๖ งานบริหารทั่วไป 26 ก.ย. 56  วรกร สุพร
247 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 (2554) งานบริหารทั่วไป 23 มี.ค. 54   
314 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 งานบริหารทั่วไป 24 ม.ค. 55  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
468 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 หน่วยสารบรรณ 27 ก.ย. 57  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์