เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 12 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2203 QP-ES 02 งานพัฒนาหลักสูตร หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2204 WI-ES 02-1 การสำรวจกระบวนวิชาที่จะเปิดสอนประจำปีการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2205 WI-ES 02-2 การเปิด ปิด เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2206 WI-ES 02-3 การเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2208 WI-ES 02-5 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2209 WI-ES 02-6 การจัดทำตารางสอบ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2979 QP-ES 01 งานทะเบียนการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2980 WI-ES 01-1 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2981 WI-ES 01-2 การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2982 WI-ES 01-3 การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2983 WI-ES 01-4 การขอย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2984 WI-ES 01-5 การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ