เอกสารประเภท = ISO


รายการทั้งหมด = 12 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2197 QP-ES 01 งานทะเบียนการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2198 WI-ES 01-1 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2199 WI-ES 01-2 การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2200 WI-ES 01-3 การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2201 WI-ES 01-4 การขอย้ายคณะ/ ย้ายสาขาวิชา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2202 WI-ES 01-5 การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2203 QP-ES 02 งานพัฒนาหลักสูตร หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2204 WI-ES 02-1 การสำรวจกระบวนวิชาที่จะเปิดสอนประจำปีการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2205 WI-ES 02-2 การเปิด ปิด เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2206 WI-ES 02-3 การเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2208 WI-ES 02-5 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2209 WI-ES 02-6 การจัดทำตารางสอบ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ