เอกสารประเภท = ผลการดำเนินงาน


รายการทั้งหมด = 3 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
927 ผลการดำเนินงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (1 ปี 6 เดือน) 9 ม.ค. 61  วรกร สุพร
1192 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ปี 6 เดือน (9 ธันวาคม 2560 - 8 มิถุนายน 2562) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 8 ก.ค. 62  วรกร สุพร
2182 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 รอบ 1 ปี 6 เดือน (9 มิถุนายน 2563 – 8 ธันวาคม 2564) หน่วยทรัพยากรบุคคล วิมล คำบุญเรือง