เอกสารประเภท = มาตรการป้องกัน COVID 19


รายการทั้งหมด = 47 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1588 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 4 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1589 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1590 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1591 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1592 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 16 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1602 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 19 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1603 ประกาศมหาวิทาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารบรรณ 18 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1604 แผนปฏิบัติการรองรับในภาวะฉุกเฉิน กรณ๊มีการสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 21 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1605 แนวปฏิบัติการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 23 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1606 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสารบรรณ 19 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1607 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารบรรณ 23 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1608 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มี.ค.63 หน่วยสารบรรณ 22 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1609 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 หน่วยสารบรรณ 23 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1610 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 หน่วยสารบรรณ 1 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1611 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 หน่วยสารบรรณ 3 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1613 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งฯ ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 3 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1624 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน PM 2.5 ฉบับที่ 2 วิชชุกร ปะทะดวง
1717 ขั้นตอนการปฏิบัติการคัดกรองคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 มิ.ย. 63  วรกร สุพร
1842 ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 ม.ค. 64  วรกร สุพร
1845 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8 ) หน่วยสารบรรณ 21 ธ.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1846 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) หน่วยสารบรรณ 2 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1847 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของบุคคลที่เข้ามาในเขตพื้นที่เชียงใหม่ หน่วยสารบรรณ 28 ธ.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1848 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 36/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 หน่วยสารบรรณ 30 ธ.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1849 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการป้องกันเพื่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสารบรรณ 2 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1850 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 4 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1854 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 งานบริหารทั่วไป 4 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1855 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4-7/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 7 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1856 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) งานบริหารทั่วไป 7 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1857 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) งานบริหารทั่วไป 10 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1858 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13-16/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 29 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1866 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 4) หน่วยสารบรรณ 16 กุ.พ. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1872 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 18/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี งานบริหารทั่วไป 15 กุ.พ. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1875 ประกาศมหาวิทาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5) งานบริหารทั่วไป 1 มี.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1908 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 2 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1909 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในการจัดขบวนแห่ในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 5 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1910 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ งานบริหารทั่วไป 5 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1911 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้พื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ชั้นนอกและชั้นใน และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 5 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1912 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ งานบริหารทั่วไป 6 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1913 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 6 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1914 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 27/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 งานบริหารทั่วไป 7 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1915 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 28/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 งานบริหารทั่วไป 7 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1916 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1917 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1918 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทาง ของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1919 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1920 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1921 ขอแจ้งปิดสถานที่ทำการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 เม.ย. 64  วรกร สุพร