เอกสารประเภท = มาตรการป้องกัน COVID 19


รายการทั้งหมด = 163 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1588 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 4 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1589 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1590 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1591 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1592 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 16 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1602 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 19 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1603 ประกาศมหาวิทาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารบรรณ 18 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1604 แผนปฏิบัติการรองรับในภาวะฉุกเฉิน กรณ๊มีการสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 21 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1605 แนวปฏิบัติการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 23 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1606 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสารบรรณ 19 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1607 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารบรรณ 23 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1608 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มี.ค.63 หน่วยสารบรรณ 22 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1609 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 หน่วยสารบรรณ 23 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1610 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 หน่วยสารบรรณ 1 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1611 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 หน่วยสารบรรณ 3 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1613 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งฯ ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 3 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1624 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน PM 2.5 ฉบับที่ 2 วิชชุกร ปะทะดวง
1717 ขั้นตอนการปฏิบัติการคัดกรองคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 มิ.ย. 63  วรกร สุพร
1842 ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 ม.ค. 64  วรกร สุพร
1845 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8 ) หน่วยสารบรรณ 21 ธ.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1846 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) หน่วยสารบรรณ 2 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1847 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของบุคคลที่เข้ามาในเขตพื้นที่เชียงใหม่ หน่วยสารบรรณ 28 ธ.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1848 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 36/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 หน่วยสารบรรณ 30 ธ.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1849 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการป้องกันเพื่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสารบรรณ 2 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1850 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 4 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1854 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 งานบริหารทั่วไป 4 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1855 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4-7/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 7 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1856 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) งานบริหารทั่วไป 7 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1857 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) งานบริหารทั่วไป 10 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1858 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13-16/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 29 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1866 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 4) หน่วยสารบรรณ 16 กุ.พ. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1872 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 18/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี งานบริหารทั่วไป 15 กุ.พ. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1875 ประกาศมหาวิทาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5) งานบริหารทั่วไป 1 มี.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1908 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 2 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1909 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในการจัดขบวนแห่ในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 5 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1910 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ งานบริหารทั่วไป 5 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1911 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้พื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ชั้นนอกและชั้นใน และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 5 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1912 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ งานบริหารทั่วไป 6 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1913 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 6 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1914 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 27/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 งานบริหารทั่วไป 7 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1915 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 28/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 งานบริหารทั่วไป 7 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1916 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1917 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1918 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทาง ของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1919 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1920 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 8 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1921 ขอแจ้งปิดสถานที่ทำการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 เม.ย. 64  วรกร สุพร
1952 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 33_2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมฯ สั่ง 10 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 10 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1953 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 34_2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมฯ สั่ง 10 เม.ย. 64 10 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1954 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 35_2564 มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก สั่ง ณ วันที่ 15 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 15 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1955 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 36_2564 มาตรการป้องกันในพื้นที่ฯ ประเภทร้านอาหาร สั่ง ณ วันที่ 15 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 15 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1956 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 37_2564 ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 17 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 17 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1957 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 38_2564 มาตรการและป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 17 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 17 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1958 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 39_2564 ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค สั่ง ณ วันที่ 17 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 17 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1959 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 40_2564 การควบคุมการเดินทางฯ เข้ามายังพื้นที่เชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 20 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 20 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1960 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 41_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 24 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1961 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 42_2564 มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก สั่ง ณ วันที่ 25 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 25 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1962 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 43_2564 มาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 25 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 25 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1963 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 44_2564 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 26 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 26 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1964 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 45_2564 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 26 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 26 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1965 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 46_2564แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมโรคในเรือนจำ สั่ง ณ วันที่ 28 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 28 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1966 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 47_2564 มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก สั่ง ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 30 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1967 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 48_2564 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 30 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1968 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 49_2564 ควบคุมการเดินทางของประชาชน สั่ง ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 30 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1969 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 50_2564 มาตรการการสวมหน้ากากอนามัย สั่ง ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 30 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1970 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 51_2564 ปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 7 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 7 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1971 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 52_2564 ปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 7 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 7 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1972 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 53_2564 มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก สั่ง ณ วันที่ 16 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 16 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1973 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 54_2564 ปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 16 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 16 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1974 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 55_2564 มาตรการการใช้อาคารหรือสถานที่ สั่ง ณ วันที่ 16 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 16 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1975 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 56_2564 มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เฉพาะบางพื้นที่ สั่ง ณ วันที่ 16 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 16 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1976 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 57_2564 มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ต.ข่วงเปา อ.จองทอง สั่ง ณ วันที่ 18 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 18 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1977 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 60_2564ปิดสถานที่ชั่วคราวและห้ามการชุมนุม สั่ง ณ วันที่ 25 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 25 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1978 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 61_2564 มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 26 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1979 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 62_2564 มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว สั่ง ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 31 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1980 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 63_2564 มาตรการผ่อนคลายบางพื้นที่ สั่ง ณ วันที่ 8 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 8 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1981 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 64_2564 มาตรการผ่อนคลายบางพื้นที่ สั่ง ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 11 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1982 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 65_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 19 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 19 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1983 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 66_2564 มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก สั่ง ณ วันที่ 21 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 21 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1984 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 67_2564 มาตรการผ่อนคลายบางพื้นที่และให้ปิดบางแห่งเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 21 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 21 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1985 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 68_2564 ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มในร้านต่อเนื่อง สั่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 30 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1986 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 70_2564 ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มในร้านต่อเนื่อง สั่ง ณ วันที่ 5 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 5 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1987 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 71_2564 มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 6 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 6 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1988 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 72_2564 มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน สั่ง ณ วันที่ 11 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 11 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1989 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 73_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 12 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 12 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1990 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 75_2564 มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก สั่ง ณ วันที่ 14 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 14 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1991 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 76_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 14 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 14 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1992 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 77_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 15 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 15 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1993 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 78_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณวันที่ 15 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 15 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1994 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 79_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่15 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 15 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1995 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 80_2564 มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก สั่ง ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 16 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1996 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 1 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1997 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 6 กำหนดพื้นที่คงบคุมเข้าออก ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 4 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1998 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 7 กำหนดพื้นที่ควบคุมเข้าออก ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 4 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
1999 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 9 มาตรการการเฝ้าระวังฯ ด้านการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 14 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2000 ข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 ฉบับที่ 24 ลว 19 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 19 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2001 แบบบันทึกการประเมินตนเอง สำหรับผู้ที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ชม.3) งานบริหารทั่วไป วิชชุกร ปะทะดวง
2002 หนังสือขออนุญาตออกจากที่อยู่อาศัย กรณีคุมสังเกต (ชม.4) งานบริหารทั่วไป วิชชุกร ปะทะดวง
2003 สรุปมาตรการป้องกันโควิด19 ในพื้นที่เชียงใหม่ สรุป ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 โดย คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 16 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2004 ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านฯ (WFH) ฉบับที่ 3 ลว 27 เม.ย. 64 หน่วยสารบรรณ 27 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2005 ปรกาศ มช. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านฯ (WFH) ฉบับที่ 4 ลว 3 พ.ค. 64 หน่วยสารบรรณ 3 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2006 ประกาศ มช. เรื่อง ปิด รพ.สนามฯ ลว 10 พ.ค. 64 หน่วยสารบรรณ 10 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2007 ประกาศ มช. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนฯ 1/2564 (ฉบับที่ 2) ลว 24 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 24 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2008 ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ฉบับที่ 5 ลว 12 ก.ค. 64 หน่วยสารบรรณ 12 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2009 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 12 ลว 30 เม.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 30 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2010 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 13 ลว 18 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 18 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2011 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 14 ลว 11 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 14 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2012 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 15 ลว. 29 มิย 64 งานบริหารทั่วไป 29 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2013 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังฯฉบับที่ 16 ลว. 13 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 13 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2014 พรก. ออกตามความมาตรา 9 ฉบับที่ 28 ลว 18 ก.ค. 64 18 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2015 คำสั่ง ศบค. 10_64 กำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่ฯ ลว 17 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 17 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2016 ***คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 81_2564 มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดและแม่สอด สั่ง ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 18 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2017 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 82_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 18 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2018 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 83_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 หน่วยสารบรรณ 18 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2019 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 83_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 18 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2020 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 84_2564 มาตราการควบคุมโควิด-19 แบบบูรณาการ สั่ง ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 19 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2021 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 85_2564 ปิดสถานที่เป็นการชั่วราว สั่ง ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 19 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2022 ประกาศ มช. แนวทางการจัดการเรียนการสอนการสอบ 1-2564 ประกาศ วันที่ 2 ก.ค. 64 2 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2023 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังฯฉบับที่ 17 ลว. 20 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 20 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2037 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 86_2564 ผ่อนผันการเปิดหมู่บ้านบวกจั่น หมู่ 7 โป่งแยง สั่ง ณ วันที่ 20 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 20 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2038 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 87_2564 ปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 21 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 21 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2039 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 88_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 21 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 21 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2040 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 89_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 22 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 22 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2041 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 90_2564 มาตรการการป้องกันฯ สำหรับชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการ และผู้รับจ้าง สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 24 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2042 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 91_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 25 ก.ค. 64 หน่วยสารบรรณ 25 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2043 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 92_2564 ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 25 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 25 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2044 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 10 กำหนดำพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 15 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2045 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 11 กำหนวิธีป้องกันฯ ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารและขนส่งสินค้า ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 20 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2046 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 กำหนวิธีป้องกันฯ ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารและขนส่งสินค้า ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 31 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2047 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 13 กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมฯ ประกาศ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 15 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2048 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 14 มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และแม่สอด ประกาศ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 27 มิ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2049 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 15 มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และแม่สอด ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 5 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2050 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 16 มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 16 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2051 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 17 แนวทางตามคำสั่งและประกาศ เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 21 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2052 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 18 มาตรการการแพร่ระบาดฯ สำหรับชาวสวนลำไย ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 22 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2053 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 19 กำหนดพืันที่ควบคุมเข้า-ออก ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 26 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2060 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานบริหารทั่วไป 30 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2061 ***คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 93_2564 มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน สั่ง ณ วันที่ 28 ก.ค. 64 28 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2062 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 20 กำหนดพืันที่ควบคุมเข้า-ออก ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 28 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2063 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 21 มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากระยอง9ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 29 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2105 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๖) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป 31 ส.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2140 แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งานบริหารทั่วไป 7 ก.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2141 ***คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 137/2563 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน หน่วยสารบรรณ 31 ส.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2142 ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18 ) งานบริหารทั่วไป 1 ก.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2155 ***ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่31) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม หน่วยสารบรรณ 1 ก.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2156 ***ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 18 ลว. 1 ก.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 1 ต.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2157 ***คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 152/2563 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน งานบริหารทั่วไป 14 ต.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2160 ***คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 226/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก งานบริหารทั่วไป 28 ต.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2161 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้ห้องเรียนหรือสถานที่เพื่อการเรียนการสอน งานบริหารทั่วไป 28 ต.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2164 ***แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป 28 ต.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2168 ประกาศ คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ฉบับที่ 44 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน งานบริหารทั่วไป 12 พ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2190 ***คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 300/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 64 3 ธ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2588 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การอนุญาตใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 6) งานบริหารทั่วไป 29 ธ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2589 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ งานบริหารทั่วไป 3 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2590 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทรูปแบบปกติ (On site) งานบริหารทั่วไป 3 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2602 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6/2565 เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดการเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) หน่วยสารบรรณ 7 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2707 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 25/2565 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ประกาศ 1 ก.พ. 65 หน่วยสารบรรณ 1 กุ.พ. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2722 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 4 มี.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2748 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 งานบริหารทั่วไป วิชชุกร ปะทะดวง
2749 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 35/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 3 พ.ค. 65 หน่วยสารบรรณ 3 พ.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2758 คำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ 39/2565 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียน หรือสถานที่เพื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ 24 พ.ค. 65 งานบริหารทั่วไป วิชชุกร ปะทะดวง
2816 ยกเลิกประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 30 ก.ย. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2821 ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานบริหารทั่วไป 29 ก.ย. 65  วิชชุกร ปะทะดวง