เอกสารประเภท = หลักสูตร  


รายการทั้งหมด = 21 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1761 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วรัญญา ขัตธิ
2089 หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)-ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 10 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2090 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)-ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 10 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2091 หลักสูตร วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร)-ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 10 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2092 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์)-ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 10 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2093 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)-ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 10 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2094 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล)-ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 10 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2166 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สุธินี ส่งศรีเกตุ
2177 ปร.ด.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
2178 โครงสร้างหลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
2684 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 24 ม.ค. 65  สุธินี ส่งศรีเกตุ
2803 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (สำหรับ นศ.รหัส 65) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2804 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (สำหรับ นศ.รหัส 65) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2869 Master of Science Program in Packaging Technology (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2566) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 6 ก.พ. 66  วรกร สุพร
3052 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (สำหรับ นศ.รหัส 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3053 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (สำหรับ นศ.รหัส 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3054 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (สำหรับ นศ.รหัส 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3055 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สำหรับ นศ.รหัส 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3056 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (สำหรับ นศ.รหัส 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3057 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเล (สำหรับ นศ.รหัส 63-64) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3172 หลักสูตร BIOT (สำหรับ นศ.รหัส 66) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง