เอกสารประเภท = ประกาศ/คำสั่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. (COVID-19)


รายการทั้งหมด = 24 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2109 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการร์การแพร่ระบาดฯ งานบริหารทั่วไป 3 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2110 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ งานบริหารทั่วไป 8 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2111 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในลักษระการทำงานที่บ้าน (Work From Home)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน PM2.5 หน่วยสารบรรณ 9 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2112 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่2) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ หน่วยสารบรรณ 29 ม.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2113 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 9 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2114 ประกาศ อก.มช. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 10 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2115 ประกาศ อก.มช. เรื่อง งดการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักนักศึกษา ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และโรงงานต้นแบบ และงดการจัดกิจกรรม ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 16 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2116 ประกาศ อก.มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 16 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2117 ประกาศ อก.มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ งานบริหารทั่วไป 28 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2118 ประกาศ อก.มช. เรื่อง การใช้ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร และโรงงานต้นแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 28 เม.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2119 ประกาศ อก.มช. เรื่อง ให้บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาปฏิบัติงานตามปกติ งานบริหารทั่วไป 14 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2120 ประกาศ อก.มช. เรื่อง การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร และโรงงานต้นแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) งานบริหารทั่วไป 16 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2121 ประกาศ อก.มช. เรื่อง การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร และโรงงานต้นแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) งานบริหารทั่วไป 17 พ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2122 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีกาศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 7 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2123 ประกาศ อก.มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 12 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2124 ประกาศ อก.มช. เรื่อง งดการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัยเฉพาะทาง และโรงงานต้นแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 12 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2125 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 งานบริหารทั่วไป 29 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2126 ประกาศ อก.มช. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 งานบริหารทั่วไป 30 ก.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2127 ประกาศ อก.มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 งานบริหารทั่วไป 31 ส.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2128 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 1 ก.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2144 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวทางการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 15 ก.ย. 64 งานบริหารทั่วไป 15 ก.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2169 ประกาศ อก.มช. เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีมีผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดฯ 21 ต.ค. 64 งานบริหารทั่วไป 21 ต.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2170 ประกาศ อก.มช. เรื่อง ชะลอการเปิดเรียน Onsite งานบริหารทั่วไป 11 พ.ย. 64  วิชชุกร ปะทะดวง
2604 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารทั่วไป 30 ธ.ค. 64  วิชชุกร ปะทะดวง