เอกสารประเภท = ประกาศ/คำสั่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. (COVID-19)


รายการทั้งหมด = 4 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2580 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกแนวปฏิบัติการสอบกลางภาคแบบ on-site ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑/๒๕๖๕ และ ๒/๒๕๖๕ หน่วยสารบรรณ 3 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2651 ประกาศ อก.มช. เรื่อง ยกเลิกแนวปฏิบัติการสอบกลางภาคแบบ onsite ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัเชียงใหม่ ที่ 1/2565 และ 2/2565 งานบริหารทั่วไป 3 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2653 ประกาศ อก.มช. เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ on-site งานบริหารทั่วไป 14 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2691 ประกาศ อก.มช. เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้าพื้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง