ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tri Indrarini  wirjantoro

กนกกาญจน์  พรรณาไทร

กมล  ยากูล

กฤษฎา  อุ่นบ้าน

กัญญรัตน์  สุทธภักติ

กัณฐิกา  ปัญญาละ

กันยาศิริ  รักอริยะธรรม

กิ่งกาญจน์  ถือบุญ

กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์

กุลญาดา  ธีรสิริดา

เกศสินี  ต๊ะต้องใจ

จรรริยา  จิระศรีไพฑูรย์

จริญญา  เสนาป่า

จริยา  คำบุญเรือง

จิราภรณ์  สมุทรไทย

จีรเดช  กาวิละ

จุฑารัตน์  สีหานาม

จุไรรัตน์  เม้ากำเนิด

จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล

เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ

ชญาน์ทิพ  อินสมพันธ์

ชรินทร์  เตชะพันธุ์

ชัชนก  โพธารินทร์

ชิตาพัณณ์  ใบงิ้ว

ณัฏฐ์ธกรณ์  จันตาธรรม

ณัฐกรณ์  กองศรี

ณัฐวรรธน์  ทรัพย์สิน

ทนงศักดิ์  ไชยาโส

ทับกฤช  ขุมทรัพย์

ทับทิม  วจนะพิศุทธิ์

ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก

ธันยพร  ศิริโวหาร

ธีรายุทธ  ทองสุข

นงนุช  ทองอ่อน

นพคุณ  พรายจันทร์

นพพล  เล็กสวัสดิ์

นลินธิดา  ชัยมงคล

นันท์นภัส  เงินคำคง

นิภาวรรณ  ปันธิ

นิรมล  อุตมอ่าง

เบญจพรรณ  อุ่นจันตา

ปณิชา  สีตาบุตร

ประเสริฐ  หาญเมืองใจ

ปวาลี  ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์

ปาริชาต  เคร่งครัด

ปิยวรรณ  สิมะไพศาล

ปิยะนุช  จันทนา

ปิยะนุช  สวัสดี

เปรม  ทองชัย

พงศกร  ศักยาภินันท์

พงศ์พัฒน์  คำดี

พนิดา  รัตนปิติกรณ์

พรจันทร์  วอลเตอร์

พรชัย  ราชตนะพันธุ์

พฤทธ์วรรณ  เรืองเดช

พสิษฐ์  สุวาณิชย์กุล

พัฒนพงศ์  เถิดตะถา

พิชญา  พูลลาภ

พิพรรธ  ตั้งใจดี

พิไลรัก  อินธิปัญญา

พิษณุ  แก้วเรือนงาม

พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์

พีรวิชญ์  ไพสิฐสวรรค์

พูนพัฒน์  พูนน้อย

ภคภรณ์  ก่อเกิด

ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล

ภาวินี  เขื่อนเพชร

มนัญญา  หลั่งเมือง

มุทิตา  หย่างถาวร

ยงยุทธ  เฉลิมชาติ

ยุทธนา  พิมลศิริผล

รชนิภาส สุแก้ว  สมัครธำรงไทย

รณชัย  ปรารถนาผล

รวิศ  ทัศคร

รัฐลานนา  มิ่งเชื้อ

รัตนา  ม่วงรัตน์

ลินดา  ถิรภัทรพันธ์

วชิระ  จิระรัตนรังษี

วรกร  สุพร

วรพงษ์  ทับรัตน์

วรรณพร คลังเพชร  อุเอโนะ

วรรณา  วิภาสกุลเด่น

วรรณิกา  คำวังสวัสดิ์

วรางคณา  เตมียะ

วรินพร  กลั่นกลิ่น

วิญญู  ศักดาทร

วิมล  คำบุญเรือง

วิสุวัฒน์  วรรณมะกอก

วีระ  แปงชมภู

ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี

ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล

ศศิธร  ใบผ่อง

ศุภเชษฐ์  พรรณาไทร

ศุภวัฒน์  สินสุวงศ์วัฒน์

สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา

สรณัฐ  สามสี

สังวาลย์  วรรณกุล

สันอุดร  ชาทองยศ

สายฝน  วงค์สุวรรณ

สาริกา  สุระนาถ

สิรภัทร  แต่สุวรรณ

สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์

สุกัลย์ บรัศไพบูลย์  

สุคันธา  โอศิริพันธุ์

สุจินดา  ศรีวัฒนะ

สุฐพัศ  คำไทย

สุดาพร  วัฒนา

สุดารัตน์  เจียมยั่งยืน

สุทธิรา  สุทธสุภา

สุทัศน์  สุระวัง

สุธาสินี  ญาณภักดี

สุพัฒน์  พงษ์ไทย

สุพัตรา  กาญจนประทุม

สุภเวท  มานิยม

สุรเชษฐ์  ณ เชียงใหม่

สุรินทร์พร  ศรีไพรสนธิ์

สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร

เสถียร  บุญก้ำ

โสมศิริ  สมถวิล

อนงค์  ผมขาว

อนุชรีย์  ปัญญาดา

อนุพันธ์  ปัญญาทอง

อรระวี  ชุ่มใจ

อังศุมารินทร์  เจริญเกษ

อัจฉรา  เทียมภักดี

อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล

อุณณาดา  สุธรรม

อุไรวรรณ  ศักยาภินันท์

เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ์