ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tri Indrarini  wirjantoro

กนกกาญจน์  พรรณาไทร

กรชวัล  กันทา

กฤษฎา  อุ่นบ้าน

กัญญรัตน์  สุทธภักติ

กัญญารัตน์  ภูมิประหมัน

กัณฐิกา  ปัญญาละ

กันยาศิริ  รักอริยะธรรม

กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์

กุลญาดา  ธีรสิริดา

เกศสินี  ต๊ะต้องใจ

ขวัญชีวา  ณ ลำปาง

จรรริยา  จิระศรีไพฑูรย์

จริญญา  เสนาป่า

จริยา  คำบุญเรือง

จีรเดช  กาวิละ

จุฑารัตน์  สีหานาม

จุไรรัตน์  เม้ากำเนิด

จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล

เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ

ชญาน์ทิพ  อินสมพันธ์

ชรินทร์  เตชะพันธุ์

ชัชนก  โพธารินทร์

ชาติชาย  โขนงนุช

ชาติชาย  วิลัยลักษณ์

ชิตาพัณณ์  ใบงิ้ว

ณัฐกรณ์  กองศรี

ณัฐวรรธน์  ทรัพย์สิน

ทนงศักดิ์  ไชยาโส

ทับกฤช  ขุมทรัพย์

ทับทิม  วจนะพิศุทธิ์

ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก

ธันยพร  ศิริโวหาร

ธีรายุทธ  ทองสุข

นงนุช  ทองอ่อน

นพคุณ  พรายจันทร์

นพพล  เล็กสวัสดิ์

นลินธิดา  ชัยมงคล

นันท์นภัส  เงินคำคง

นิภาวรรณ  ปันธิ

นิรมล  อุตมอ่าง

เบญจพรรณ  อุ่นจันตา

ประเสริฐ  หาญเมืองใจ

ปวาลี  ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์

ปาริชาต  เคร่งครัด

ปิยวรรณ  สิมะไพศาล

ปิยะนุช  จันทนา

ปิยะนุช  สวัสดี

เปรม  ทองชัย

พงศกร  ศักยาภินันท์

พงศ์พัฒน์  คำดี

พนิดา  รัตนปิติกรณ์

พรจันทร์  วอลเตอร์

พรชัย  ราชตนะพันธุ์

พฤทธ์วรรณ  เรืองเดช

พัฒนพงศ์  เถิดตะถา

พิชญา  พูลลาภ

พิพรรธ  ตั้งใจดี

พิไลรัก  อินธิปัญญา

พิษณุ  แก้วเรือนงาม

พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์

พีรวิชญ์  ไพสิฐสวรรค์

ไพโรจน์  วิริยจารี

ภคภรณ์  ก่อเกิด

ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล

ภาวินี  เขื่อนเพชร

มนัญญา  หลั่งเมือง

มุทิตา  หย่างถาวร

ยงยุทธ  เฉลิมชาติ

ยุทธนา  พิมลศิริผล

รชนิภาส สุแก้ว  สมัครธำรงไทย

รณชัย  ปรารถนาผล

รวิศ  ทัศคร

รัฐลานนา  มิ่งเชื้อ

รัตนา  ม่วงรัตน์

ลินดา  ถิรภัทรพันธ์

วชิระ  จิระรัตนรังษี

วรกร  สุพร

วรพงษ์  ทับรัตน์

วรรณพร คลังเพชร  อุเอโนะ

วรรณา  วิภาสกุลเด่น

วรรณิกา  คำวังสวัสดิ์

วรางคณา  เตมียะ

วรินพร  กลั่นกลิ่น

วิญญู  ศักดาทร

วิมล  คำบุญเรือง

วีระ  แปงชมภู

ศราวุธ  บุญตัน

ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี

ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล

ศศิธร  วงศ์เรือง

ศศิธร  ใบผ่อง

ศุภเชษฐ์  พรรณาไทร

ศุภวัฒน์  สินสุวงศ์วัฒน์

สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา

สรณัฐ  สามสี

สังวาลย์  วรรณกุล

สันอุดร  ชาทองยศ

สายฝน  วงค์สุวรรณ

สาริกา  สุระนาถ

สิรภัทร  แต่สุวรรณ

สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์

สุคันธา  โอศิริพันธุ์

สุจินดา  ศรีวัฒนะ

สุฐพัศ  คำไทย

สุดาพร  วัฒนา

สุดาลักษณ์  พุทธวงศ์

สุทธิรา  สุทธสุภา

สุทัศน์  สุระวัง

สุธาสินี  ญาณภักดี

สุพัฒน์  พงษ์ไทย

สุภเวท  มานิยม

สุรเชษฐ์  ณ เชียงใหม่

สุรินทร์พร  ศรีไพรสนธิ์

สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร

เสถียร  บุญก้ำ

โสมศิริ  สมถวิล

อนงค์  ผมขาว

อนุชรีย์  ปัญญาดา

อนุพันธ์  ปัญญาทอง

อรระวี  ชุ่มใจ

อังศุมารินทร์  เจริญเกษ

อัจฉรา  เทียมภักดี

อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล

อุณณาดา  สุธรรม

อุไรวรรณ  ศักยาภินันท์

เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ์