ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DAN QI LAW

MEENA MADHAVAN

MOHAMMED ALI SHARAFUDDIN

Tri Indrarini wirjantoro

กนกกาญจน์ พรรณาไทร

กมล ยากูล

กมลทิพย์ คำเจ้น

กมลพร สิทธิไตรย์

กฤษฎา อุ่นบ้าน

กัญญรัตน์ สุทธภักติ

กัณฐิกา ปัญญาละ

กันยาศิริ รักอริยะธรรม

กิ่งกาญจน์ ถือบุญ

กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์

กุลญาดา ธีรสิริดา

เกศสินี ต๊ะต้องใจ

โกวิทย์ จันตาธรรม

จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์

จริญญา เสนาป่า

จริยา คำบุญเรือง

จันทภา คำเป็ง

จิราพร กุลสาริน

จิราภรณ์ สมุทรไทย

จิราภรณ์ มีหินกอง

จีรเดช กาวิละ

จุฑาภรณ์ สมสงวน

จุฑารัตน์ สีหานาม

จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด

จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล

เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ

ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์

ชญานี ฉิมพาลี

ชรินทร์ เตชะพันธุ์

ชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล

ชลาลัย ใจแสน

ชัชนก โพธารินทร์

ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว

ญาศินี จักรพันธุ์

ฐิตินันท์ วรรณโน

ณัฐกรณ์ กองศรี

ณัฐณิชา เบ็ญจวรรณ

ณัฐธยาน์ ขวัญสูงเนิน

ณัฐพร รำมณี

ณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน

ดรุณี อนุมะ

ทนงศักดิ์ ไชยาโส

ทับกฤช ขุมทรัพย์

ทับทิม วจนะพิศุทธิ์

ทิพสุดา อาสาสรรพกิจ

ธรรณพ เหล่ากุลดิลก

ธวัฒน์ชัย คำงาม

ธัญชนก บุญมาถา

ธันยพร ศิริโวหาร

ธีรายุทธ ทองสุข

นงนุช ทองอ่อน

นพคุณ พรายจันทร์

นพพล เล็กสวัสดิ์

นฤมล ปัญญา

นลินธิดา ชัยมงคล

นันท์นภัส เงินคำคง

นิภาวรรณ ปันธิ

นิรมล อุตมอ่าง

บรรณนิสา ทิพย์วิชัย

เบญจพรรณ อุ่นจันตา

ปณิชา สีตาบุตร

ประเสริฐ หาญเมืองใจ

ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์

ปารนีย์ภัค อินทิ

ปารวีย์ บุญเพิ่ม

ปาริชาต เคร่งครัด

ปิยวรรณ สิมะไพศาล

ปิยะฉัตร สาหัสชาติ

ปิยะนุช จันทนา

ปิยะนุช สวัสดี

เปรม ทองชัย

พงศกร ศักยาภินันท์

พงศ์พัฒน์ คำดี

พนิดา รัตนปิติกรณ์

พรจันทร์ วอลเตอร์

พรชัย ราชตนะพันธุ์

พฤทธ์วรรณ เรืองเดช

พลอยชมภู ด่านพงษ์สกุล

พสิษฐ์ สุวาณิชย์กุล

พัฒนพงศ์ เถิดตะถา

พิชญา พูลลาภ

พินพนิต บุญช่วย

พิพรรธ ตั้งใจดี

พิมลพรรณ แก้วประจุ

พิไลรัก อินธิปัญญา

พิษณุ แก้วเรือนงาม

พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์

พีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์

พูนพัฒน์ พูนน้อย

ภคภรณ์ ก่อเกิด

ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย

ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล

ภาวินี เขื่อนเพชร

มนัญญา หลั่งเมือง

มุทิตา หย่างถาวร

ยงยุทธ เฉลิมชาติ

ยุทธนา พิมลศิริผล

รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย

รณชัย ปรารถนาผล

รวิศ ทัศคร

รัฐลานนา มิ่งเชื้อ

รัตนา ม่วงรัตน์

ลภัสนันท์ แดงติ๊บ

ลินดา ถิรภัทรพันธ์

วชิระ จิระรัตนรังษี

วรกร สุพร

วรพงษ์ ทับรัตน์

วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ

วรรณา วิภาสกุลเด่น

วรรณิกา คำวังสวัสดิ์

วรรณิภา สมผุด

วรางคณา เตมียะ

วรินทร์ ศิริวัฒน์

วรินพร กลั่นกลิ่น

วริษา ฝั้นธรรมครั้ง

วัชระพล ไชยวงศ์

วิญญู ศักดาทร

วิมล คำบุญเรือง

วิรัชญา จันพายเพ็ชร

วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก

วีระ แปงชมภู

ศริญญา เก่งการจับ

ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี

ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล

ศศิธร ใบผ่อง

ศศิวิมล มงคลกาวิล

ศุภเชษฐ์ พรรณาไทร

ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์

สกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง

สมฤทัย สุทธิประภา

สมฤทัย สุจริตธรรม

สรญา  เขียวนาวาวงศ์ษา

สรณัฐ สามสี

สริตา กำลูนเวสารัช

สังวาลย์ วรรณกุล

สันอุดร ชาทองยศ

สายฝน วงค์สุวรรณ

สาริกา สุระนาถ

สิรภัทร แต่สุวรรณ

สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์

สุกัลย์ บรัศไพบูลย์ 

สุคันธา โอศิริพันธุ์

สุจินดา ศรีวัฒนะ

สุฐพัศ คำไทย

สุดาพร วัฒนา

สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน

สุทธิรา สุทธสุภา

สุทัศน์ สุระวัง

สุธาสินี ญาณภักดี

สุธี วังเตือย

สุพรรณี คงดีได้

สุพัฒน์ พงษ์ไทย

สุพัตรา กาญจนประทุม

สุภเวท มานิยม

สุภาพร ปารีเสน

สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่

สุรินทร์พร ศรีไพรสนธิ์

สุวพร คำอ้าย

สุวรรณา เดชะรัตนางกูร

เสถียร บุญก้ำ

โสมศิริ สมถวิล

หัสยา ใจคำ

อนงค์ ผมขาว

อนุชรีย์ ปัญญาดา

อนุพันธ์ ปัญญาทอง

อรธิรา ใจโน

อรระวี ชุ่มใจ

อังศุมารินทร์ เจริญเกษ

อัจฉรา เทียมภักดี

อันติมา สิงห์ทอง

อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล

อุณณาดา สุธรรม

อุทุมพร สุระยศ

อุไรวรรณ ศักยาภินันท์

เอกพงศ์ แซ่ลี้

เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์