ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tri    Indrarini wirjantoro

กนกกาญจน์    พรรณาไทร

กรชวัล    กันทา

กัญญรัตน์    สุทธภักติ

กัญญารัตน์    ภูมิประหมัน

กันยาศิริ    รักอริยะธรรม

กัลยาณี    สุรพลพิเชฏฐ์

กิตติศักดิ์    จันทนสกุลวงศ์

เกศสินี    ต๊ะต้องใจ

จตุพร    อินฤทธิ์

จรรริยา    จิระศรีไพฑูรย์

จริญญา    เสนาป่า

จริยา    คำบุญเรือง

จีรเดช    กาวิละ

จุฑารัตน์    สีหานาม

จุไรรัตน์    เม้ากำเนิด

จุฬาลักษณ์    เขมาชีวะกุล

เจิมขวัญ    สังข์สุวรรณ

ชญาน์ทิพ    อินสมพันธ์

ชรินทร์    เตชะพันธุ์

ชัชนก    โพธารินทร์

ชาติชาย    โขนงนุช

ชาติชาย    วิลัยลักษณ์

ชิตาพัณณ์    ใบงิ้ว

ณัฐกรณ์    กองศรี

ณัฐวรรธน์    ทรัพย์สิน

ทนงศักดิ์    ไชยาโส

ทับทิม    วจนะพิศุทธิ์

ธรรณพ    เหล่ากุลดิลก

ธันยพร    ศิริโวหาร

ธีรายุทธ    ทองสุข

นงนุช    ทองอ่อน

นพคุณ    พรายจันทร์

นพพล    เล็กสวัสดิ์

นลินธิดา    ชัยมงคล

นันท์นภัส    เงินคำคง

นิภาวรรณ    ปันธิ

นิรมล    อุตมอ่าง

เบญจพรรณ    อุ่นจันตา

ประเสริฐ    หาญเมืองใจ

ปิยวรรณ    สิมะไพศาล

ปิยะนุช    จันทนา

ปิยะนุช    สวัสดี

เปรม    ทองชัย

พงศกร    ศักยาภินันท์

พนิดา    รัตนปิติกรณ์

พรจันทร์    วอลเตอร์

พรชัย    ราชตนะพันธุ์

พฤทธ์วรรณ    เรืองเดช

พัฒนพงศ์    เถิดตะถา

พิชญา    พูลลาภ

พิพรรธ    ตั้งใจดี

พิไลรัก    อินธิปัญญา

พิษณุ    แก้วเรือนงาม

พิสิฐ    ศรีสุริยจันทร์

พีรวิชญ์    ไพสิฐสวรรค์

ไพโรจน์    วิริยจารี

ภคภรณ์    ก่อเกิด

ภัทวรา    ปฐมรังษิยังกุล

ภาวินี    เขื่อนเพชร

มนัญญา    หลั่งเมือง

มุทิตา    หย่างถาวร

ยงยุทธ    เฉลิมชาติ

ยุทธนา    พิมลศิริผล

รชนิภาส    สุแก้ว สมัครธำรงไทย

รณชัย    ปรารถนาผล

รวิศ    ทัศคร

รัตนา    ม่วงรัตน์

ลินดา    ถิรภัทรพันธ์

วชิระ    จิระรัตนรังษี

วรกร    สุพร

วรพงษ์    ทับรัตน์

วรรณพร  คลังเพชร  อุเอโนะ

วรรณา    วิภาสกุลเด่น

วรรณิกา    คำวังสวัสดิ์

วรางคณา    เตมียะ

วรินพร    กลั่นกลิ่น

วลัยลักษณ์    แหลงคำ

วิชชุกร    ปะทะดวง

วิญญู    ศักดาทร

วิมล    คำบุญเรือง

วีระ    แปงชมภู

ศราวุธ    บุญตัน

ศรินทร์ทิพย์    ธนัคฆเศรณี

ศรีสุวรรณ    นฤนาทวงศ์สกุล

ศศิธร    วงศ์เรือง

ศศิธร    ใบผ่อง

ศุภเชษฐ์    พรรณาไทร

ศุภวัฒน์    สินสุวงศ์วัฒน์

สรญา     เขียวนาวาวงศ์ษา

สรณัฐ    สามสี

สังวาลย์    วรรณกุล

สันอุดร    ชาทองยศ

สายฝน    วงค์สุวรรณ

สาริกา    สุระนาถ

สิทธิชัย    ถาบุตร

สิรภัทร    แต่สุวรรณ

สิริวัฒน์    จินศิริวานิชย์

สุคันธา    โอศิริพันธุ์

สุจินดา    ศรีวัฒนะ

สุฐพัศ    คำไทย

สุดาพร    วัฒนา

สุดาลักษณ์    พุทธวงศ์

สุทธิรา    สุทธสุภา

สุทัศน์    สุระวัง

สุธาสินี    ญาณภักดี

สุธินี    ส่งศรีเกตุ

สุพัฒน์    พงษ์ไทย

สุภเวท    มานิยม

สุรเชษฐ์    ณ เชียงใหม่

สุรินทร์พร    ศรีไพรสนธิ์

สุวรรณา    เดชะรัตนางกูร

เสถียร    บุญก้ำ

โสมศิริ    สมถวิล

อนงค์    ผมขาว

อนุชรีย์    ปัญญาดา

อนุพันธ์    ปัญญาทอง

อังศุมารินทร์    เจริญเกษ

อัจฉรา    เทียมภักดี

อิศรพงษ์    พงษ์ศิริกุล

อุณณาดา    สุธรรม

อุไรวรรณ    ศักยาภินันท์

เอกสิทธิ์    จงเจริญรักษ์