เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ  


รายการทั้งหมด = 120 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2203 QP-ES 02 งานพัฒนาหลักสูตร หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2204 WI-ES 02-1 การสำรวจกระบวนวิชาที่จะเปิดสอนประจำปีการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2205 WI-ES 02-2 การเปิด ปิด เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2206 WI-ES 02-3 การเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2207 WI-ES 02-4 การปิดหลักสูตร หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2208 WI-ES 02-5 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2209 WI-ES 02-6 การจัดทำตารางสอบ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2210 QP-ES 03 งานวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2211 WI-ES 03-1 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2212 WI-ES 03-2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2213 WI-ES 03-3 การเสนอให้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2214 WI-ES 03-4 การเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2215 WI-ES 03-5 การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2216 WI-ES 03-6 การให้ทุนเพื่อช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ (ทุน TA) หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2217 QP-ES 04 ทุนการศึกษาภายในคณะ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2218 QP-ES 05 หอพักนักศึกษาและสวัสดิภาพของนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2219 QP-ES 06 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2220 WI-ES 06-1 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2221 WI-ES 06-2 การจัดกิจกรรม Road Show หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2222 QP-ES 07 งานวินัยนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2223 QP-ES 08 การให้คำปรึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2224 QP-ES 09 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2225 QP-ES 10 การดำเนินงานด้านโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2226 WI-ES 10-1 โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาในส่วนรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2227 WI-ES 10-2 โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาในส่วนรับผิดชอบของสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2228 QP-ES 11 ทุนการศึกษาภายนอกคณะ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2229 QP-ES 12 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2230 QP-ES 13 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2231 QP-ES 14 กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2232 QP-RA 01 การประสานงานทุนวิจัยแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2233 WI-RA 01-1 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2234 WI-RA 01-2 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2235 WI-RA 01-3 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะ หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2236 QP-RA 02 การประสานงานทุนวิจัยแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2237 QP-RA 03 การขอรับเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2238 QP-RA 04 การจัดทำวารสาร Food and Applied Bioscience Journal หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2239 QP-RA 05 งานบริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นดิน หน่วยบริการวิชาการ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2240 QP-RA 06 การให้การรับรองอาคันตุกะทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2241 QP-RA 07 การขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาของคณะฯ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2243 QP-RA 09 การเสนอขอแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2244 QP-RA 10 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ให้กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2245 QP-RA 11 ทุนการศึกษาต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2246 QP-RA 12 โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม : นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2247 WI-RA 12-1 โครงการ Internship นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2248 WI-RA 12-2 โครงการ Student Mobility นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2249 QP-RA 13 โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม: นักศึกษาต่างชาติมาประเทศไทย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2250 WI-RA 13-1 โครงการ Internship นักศึกษาต่างชาติมาประเทศไทย (ลงทะเบียน) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2251 WI-RA 13-2 โครงการ Student Mobility นักศึกษาต่างชาติมาประเทศไทย (ไม่ลงทะเบียน) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2252 WI-RA 13-3 โครงการ Student Mobility นักศึกษาต่างชาติมาประเทศไทย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2253 QP-RA 14 โครงการ Double Degree นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2255 QP-GA 11 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หน่วยสารบรรณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2256 QP-GA 02 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2258 QP-GA 04 การเสนอขอกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2259 QP-GA 05 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2260 QP-GA 06 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานในประเทศ และต่างประเทศ หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2261 QP-GA 07 การลาประเภทต่างๆ หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2262 QP-GA 08 การให้บริการงานช่างเทคนิค อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยช่างเทคนิค อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2263 QP-GA 09 ขั้นตอนงานจ้างรักษาความปลอดภัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยช่างเทคนิค 28 ส.ค. 66  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2264 WI-GA 09-1 การควบคุมงานจ้างรักษาความปลอดภัย หน่วยช่างเทคนิค อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2265 QP-GA 10 การให้บริการยานพาหนะ หน่วยช่างเทคนิค 16 ม.ค. 67  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2266 QP-FS 01 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2268 QP-FS 03 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2269 QP-FS 04 การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2273 QP-FS 08 การจัดทำรายงานทางการเงิน หน่วยบัญชี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2275 QP-FS 10 การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2276 QP-FS 11 การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2277 QP-FS 12 การจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2278 QP-PP 01 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2279 WI-PP 01-1 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2280 WI-PP 01-2 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2281 WI-PP 01-3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2282 WI-PP 01-4 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2283 QP-PP 02 กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2284 WI-PP 02-1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2285 WI-PP 02-2 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2286 WI-PP 02-3 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2287 WI-PP 02-4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2288 WI-PP 02-5 การโอนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในระบบบัญชี 3 มิติ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2289 WI-PP 02-6 การบันทึก/เปลี่ยนแปลง งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ในระบบ e-budget หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2290 WI-PP 02-7 การโอนงบประมาณแผ่นดินไปต่างหน่วยงานและการโอนเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2291 WI-PP 02-8 การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2292 QP-PP 03 การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2293 WI-PP 03-1 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2294 WI-PP 03-2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2295 WI-PP 03-3 การจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2296 QP-PP 04 การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพี่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2298 WI-PP 04-2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2299 QP-PP 05 การรายงานผลการดำเนินงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2300 QP-PP 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2301 QP-PP 7 การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2302 WI-PP 07-1 ระบบจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Virtual Manager) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2303 WI-PP 07-2 ระบบการสำรองข้อมูล หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2304 QP-PP 8 การบริหารจัดการระบบบันทึกลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาทำงาน หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2305 QP-PP 9 การบริหารการจัดการกล้องวงจรปิด หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2306 QP-PP 10 การให้บริการด้านการผลิตสื่อ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2307 WI-PP 11-1 การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2308 WI-PP 11-2 การให้บริการยืม/คืนอุปกรณ์โสตฯ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2309 QP-PP 12 การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2311 QP-PP 14 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2312 QP-PP 15 การขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตคณะฯ และการปรับปรุงบัญชีรายชื่อบุคลากรและนักศึกษาที่ขอใช้บริการ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2313 QP-PP 16 ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจเช็คและแก้ปัญหาระบบเครือข่าย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2314 QP-PP 17 การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2315 QP-PP 18 การให้บริการทางเทคนิคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วง หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2316 QP-PP 19 การจัดการข้อร้องเรียน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2449 QP-GA 01 งานสารบรรณ หน่วยสารบรรณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2973 QP-FS 02 การจัดทำเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2974 QP-FS 05 การยืมเงินทดรองหมุนเวียนของคณะ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2975 QP-FS 06 เงินยืมทดรองราชการ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2976 QP-FS 07 การรับเงินและการนำฝากธนาคาร หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2977 QP-FS 09 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2978 QP-FS 13 การจัดทำเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2979 QP-ES 01 งานทะเบียนการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2980 WI-ES 01-1 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2981 WI-ES 01-2 การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2982 WI-ES 01-3 การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2983 WI-ES 01-4 การขอย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2984 WI-ES 01-5 การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2985 QP-GA 03 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ.) หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2986 QP-PP 13 การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3132 WI-PP 04-1 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ