เอกสารประเภท = ประกันคุณภาพการศึกษา


รายการทั้งหมด = 17 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
626 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
627 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
628 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
629 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
630 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
631 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
632 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
633 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
634 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
635 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
636 SAR หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 ธ.ค. 59  วรกร สุพร
935 รายงานการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2560 25 ธ.ค. 60  วรกร สุพร
1220 หลักฐาน สกอ. รับทราบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2560 อัญชลีภรณ์ สุขป้อ
3103 พัฒนาศักยภาพบุคลากร PDT สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
3105 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับหลักสูตร PDT สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
3106 รายงานการประชุมคญาจารย์สาขา PDT สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
3110 ฟอร์มกระบวนวิชาทวนสอบกระบวนวิชา-ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน