เอกสารประเภท = รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ


รายการทั้งหมด = 110 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1877 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1878 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1879 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1880 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1881 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1882 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1883 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1884 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1885 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1886 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1887 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1888 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1889 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1890 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1891 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1892 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1893 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1894 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1895 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1896 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1897 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1898 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1899 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1900 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1901 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1902 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1903 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 15/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1904 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 16/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1905 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 17/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1906 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 18/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
1907 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 19/2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 64  วรกร สุพร
2067 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2068 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2070 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2072 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2073 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2074 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2075 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2076 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2077 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2078 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2079 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2080 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2081 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ส.ค. 64  วรกร สุพร
2082 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 4 ส.ค. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2107 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 15/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 19 ส.ค. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2150 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 16/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 6 ก.ย. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2151 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 17/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 13 ก.ย. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2152 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 18/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 28 ก.ย. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2158 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 19/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 19 ต.ค. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2159 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 20/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 29 ต.ค. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2172 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 23 พ.ย. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2318 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 22/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 29 พ.ย. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2319 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 23/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 13 ธ.ค. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2668 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 24/2564 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 29 ธ.ค. 64  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2669 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 11 ม.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2725 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 24 ม.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2726 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 15 กุ.พ. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2727 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 25 กุ.พ. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2728 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 14 มี.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2730 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 23 มี.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2745 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 7 เม.ย. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2746 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 26 เม.ย. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2754 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 23 พ.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2783 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 31 พ.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2784 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 13 มิ.ย. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2785 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 27 มิ.ย. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2786 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 8 ก.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2787 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 27 ก.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2793 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 15/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 17 ส.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2794 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 16/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 30 ส.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2802 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 17/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 12 ก.ย. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2813 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 18/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 28 ก.ย. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2820 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 19/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 10 ต.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2822 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 20/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 28 ต.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2833 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 16 พ.ย. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2834 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 22/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 30 พ.ย. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2838 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 23/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 9 ธ.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2841 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 24/2565 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 28 ธ.ค. 65  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2846 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 10 ม.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2847 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 23 ม.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2897 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 15 กุ.พ. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
2913 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 7 มี.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3095 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 14 มี.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3096 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 28 มี.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3097 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 11 เม.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3098 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 24 เม.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3099 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 12 พ.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3102 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 1 มิ.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3115 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 8 มิ.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3127 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 28 มิ.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3128 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 7 ก.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3139 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 10 ส.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3148 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 15/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 18 ส.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3151 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 16/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 30 ส.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3170 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 17/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 19 ก.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3175 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 18/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 27 ก.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3183 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 19/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 12 ต.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3193 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 20/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 2 พ.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3196 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 10 พ.ย. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3201 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 22/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 1 ธ.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3203 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 23/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 14 ธ.ค. 66  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3208 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 24/2566 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 4 ม.ค. 67  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3215 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2567 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 16 ม.ค. 67  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3220 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2567 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 1 กุ.พ. 67  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3228 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2567 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 15 กุ.พ. 67  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3232 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2567 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 29 กุ.พ. 67  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3251 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2567 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 19 มี.ค. 67  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3254 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2567 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 28 มี.ค. 67  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
3315 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2567 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ 5 เม.ย. 10  จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์