เอกสารประเภท = รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ


รายการทั้งหมด = 120 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2320 รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 23 กุ.พ. 54  จุฑารัตน์ สีหานาม
2326 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 9 พ.ย. 54  จุฑารัตน์ สีหานาม
2327 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2 มิ.ย. 54  จุฑารัตน์ สีหานาม
2328 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2 มิ.ย. 54  จุฑารัตน์ สีหานาม
2329 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 14 ก.ค. 54  จุฑารัตน์ สีหานาม
2330 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 31 ส.ค. 54  จุฑารัตน์ สีหานาม
2331 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 11 ต.ค. 54  จุฑารัตน์ สีหานาม
2332 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ธ.ค. 54  จุฑารัตน์ สีหานาม
2333 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 25 ม.ค. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2334 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 16 กุ.พ. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2335 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 21 มี.ค. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2336 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 18 เม.ย. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2337 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 10 พ.ค. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2338 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 13 มิ.ย. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2339 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ส.ค. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2340 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 ก.ย. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2341 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 พ.ย. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2342 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 12 ธ.ค. 55  จุฑารัตน์ สีหานาม
2344 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 13 กุ.พ. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2345 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 9 ม.ค. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2346 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 มี.ค. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2347 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 18 เม.ย. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2348 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 พ.ค. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2349 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 มิ.ย. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2350 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 10 ก.ค. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2351 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ส.ค. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2352 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 19 ส.ค. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2353 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 11 ก.ย. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2354 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่11/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 9 ต.ค. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2356 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่12/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 6 พ.ย. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2357 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่13/2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 11 ธ.ค. 56  จุฑารัตน์ สีหานาม
2358 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ม.ค. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2359 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 24 ม.ค. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2360 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 14 มี.ค. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2361 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 9 เม.ย. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2362 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 29 เม.ย. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2363 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 11 มิ.ย. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2364 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 9 ก.ค. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2365 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 20 ส.ค. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2366 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 ก.ย. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2367 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2368 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่11/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 12 พ.ย. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2369 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่12/2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 ธ.ค. 57  จุฑารัตน์ สีหานาม
2370 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ม.ค. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2371 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 กุ.พ. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2372 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 11 มี.ค. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2373 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 เม.ย. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2374 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 14 พ.ค. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2375 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 มิ.ย. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2376 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ก.ค. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2377 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 ส.ค. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2378 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2 ก.ย. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2379 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ต.ค. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2380 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่11/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 พ.ย. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2381 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่12/2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2 ธ.ค. 58  จุฑารัตน์ สีหานาม
2382 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 กุ.พ. 59  จุฑารัตน์ สีหานาม
2383 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 16 มี.ค. 59  จุฑารัตน์ สีหานาม
2384 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 ก.ค. 59  จุฑารัตน์ สีหานาม
2385 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 ส.ค. 59  จุฑารัตน์ สีหานาม
2386 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ก.ย. 59  จุฑารัตน์ สีหานาม
2387 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 14 ก.ย. 59  จุฑารัตน์ สีหานาม
2388 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2 พ.ย. 59  จุฑารัตน์ สีหานาม
2389 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ธ.ค. 59  จุฑารัตน์ สีหานาม
2390 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 11 ม.ค. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2391 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 15 กุ.พ. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2392 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1 มี.ค. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2393 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร วาระพิเศษ/2560 (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่4.1) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 มี.ค. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2394 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 เม.ย. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2395 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 พ.ค. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2396 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 14 มิ.ย. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2397 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 ก.ค. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2398 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 9 ส.ค. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2400 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 ต.ค. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2402 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่11/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 พ.ย. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2403 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่12/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 6 ธ.ค. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2404 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2560 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 6 ก.ย. 60  จุฑารัตน์ สีหานาม
2405 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 10 ม.ค. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2406 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 14 กุ.พ. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2407 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 มี.ค. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2408 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 เม.ย. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2409 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 21 มิ.ย. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2410 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 11 ก.ค. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2411 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ส.ค. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2412 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 ก.ย. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2413 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 ต.ค. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2414 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่11/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 พ.ย. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2415 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่12/2561 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 6 ธ.ค. 61  จุฑารัตน์ สีหานาม
2416 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 9 ม.ค. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2417 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 6 กุ.พ. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2418 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 6 มี.ค. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2419 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 เม.ย. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2420 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 13 พ.ค. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2421 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 มิ.ย. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2422 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 ก.ค. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2423 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ส.ค. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2424 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 ก.ย. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2425 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่11/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 13 พ.ย. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2426 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่12/2562 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 ธ.ค. 62  จุฑารัตน์ สีหานาม
2427 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 กุ.พ. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2428 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 13 พ.ค. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2429 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1 ก.ค. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2430 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 ส.ค. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2431 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2 ก.ย. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2432 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ต.ค. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2433 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 พ.ย. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2434 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่11/2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 16 ธ.ค. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2435 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 6 ม.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2436 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่2/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 กุ.พ. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2437 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 มี.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2438 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่4/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 9 มี.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2439 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 21 เม.ย. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2440 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่6/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 14 พ.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2441 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่7/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2 มิ.ย. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2442 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่8/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7 ก.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2443 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่9/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 ส.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2444 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่10/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 25 ส.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2445 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่11/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1 ก.ย. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2446 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่12/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 6 ต.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2447 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่13/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 10 พ.ย. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2448 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่14/2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1 ธ.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม