เอกสารประเภท = ข้อบังคับ  


รายการทั้งหมด = 83 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
29 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ.๒๕๕๖ 26 ก.พ. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
34 ข้อบัง มช.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ 28 ธ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
113 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ หน่วยทรัพยากรบุคคล 24 ก.ย. 53  วรรณา วิภาสกุลเด่น
114 ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑(ยกเลิก) หน่วยทรัพยากรบุคคล 9 มิ.ย. 51  วรรณา วิภาสกุลเด่น
115 ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนขอข้าราชการตำแหน่งทางวิชาการซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ รศ ศ พ.ศ.๒๕๕๒ 3 มี.ค. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
116 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติผลงานวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน ท.๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ 10 มี.ค. 51  ธีรายุทธ ทองสุข
117 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ 3 ก.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
118 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 3 ก.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
119 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าสำนักภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชาหรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๕ 3 ก.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
120 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าวด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 3 ก.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
121 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ 16 ธ.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
122 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 5 ก.ย. 51  ธีรายุทธ ทองสุข
123 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 11 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
124 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 24 ม.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
125 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.๒๕๕๒ 28 พ.ย. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
126 การมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชาฯ 22 ก.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
127 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 31 พ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
128 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 28 ธ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
194 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2556 29 ต.ค. 56  วรรณา วิภาสกุลเด่น
378 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยหลักเกรฑ์ และวิะีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ.และ ศ. พ.ศ. 2557 26 ก.ค. 57  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
379 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฯ ฉบับใหมา พ.ศ. 2557 กับประกาศ ก.พ.อ 26 ก.ค. 57  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
380 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ซึ่งหน้าหน้าที่สอนและวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2557 26 ก.ค. 57  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
381 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฯ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 26 ก.ค. 57  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
382 แนวทางท่ใช้ในการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 26 ก.ค. 57  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
499 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการ พ.ศ.2558 22 ส.ค. 58  เบญจวรรณ เตชะ
566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2559 21 มิ.ย. 59  เบญจวรรณ เตชะ
576 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 26 กรกฎาค 2557 26 ก.ค. 58  เบญจวรรณ เตชะ
667 ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3 ปี 2557 27 ก.ย. 57  ปิยะนุช สวัสดี
668 ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการพัสดุ ปี 2551 12 ม.ค. 60  ปิยะนุช สวัสดี
669 ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 12 ม.ค. 60  ปิยะนุช สวัสดี
1143 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอน ผศ. รศ. ศ. (พนักงานมหาวิทยาลัย)-2561 27 ต.ค. 61  นลินธิดา ชัยมงคล
1144 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอน ผศ. รศ. ศ. (ข้าราชการ)-2561 27 ต.ค. 61  นลินธิดา ชัยมงคล
1150 ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ข้าราชการ) เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.-2561 24 พ.ย. 61  นลินธิดา ชัยมงคล
1151 ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (พนักงานมหาวิทยาลัย) เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.-2561 24 พ.ย. 61  นลินธิดา ชัยมงคล
1152 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ นักวิจัยเชี่ยวชาญ และนักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ-2561 24 พ.ย. 61  นลินธิดา ชัยมงคล
1269 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1270 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1326 ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการเปิดภาคฤดูร้อน สำหรับการศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ.2554 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1327 ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2562 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1328 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ป_ตรี 2561 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1329 ข้อบังคับว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2554 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1345 ข้อบังคับระดับบัณฑิตฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1346 ข้อบังคับระดับบัณฑิตฯ พ.ศ.2557 ฉบับที่ 2 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1347 ข้อบังคับระดับบัณฑิตฯ พ.ศ.2559 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1349 ตารางสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับระดับบัณฑิตฯ พ.ศ.2554 พ.ศ.2557 ฉบับที่ 2 และ พ.ศ.2559 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1355 ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1356 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1357 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางนักศึกษา พ.ศ. 2553 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1363 หน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1515 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 หน่วยทรัพยากรบุคคล 12 พ.ย. 58  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1516 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 หน่วยทรัพยากรบุคคล 30 ธ.ค. 58  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1517 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 หน่วยทรัพยากรบุคคล 11 ก.ย. 60  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1518 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน่วยทรัพยากรบุคคล 12 มิ.ย. 61  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1519 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 6 พ.ศ.2561 หน่วยทรัพยากรบุคคล 1 ส.ค. 61  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1520 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 หน่วยทรัพยากรบุคคล 22 มิ.ย. 62  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1521 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 หน่วยทรัพยากรบุคคล 28 ก.ย. 62  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1531 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2553 หน่วยทรัพยากรบุคคล 1 ต.ค. 53  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1532 ข้อบังคับมช. ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2556 หน่วยทรัพยากรบุคคล 22 มี.ค. 56  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1533 ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558 หน่วยทรัพยากรบุคคล 30 ธ.ค. 58  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1534 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 หน่วยทรัพยากรบุคคล 21 พ.ค. 54  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1535 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และแนวทางการลงโทษทางวินัย หน่วยทรัพยากรบุคคล 17 ต.ค. 51  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1536 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการลงโทษ การแจ้งคำสั่งและการรายงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 หน่วยทรัพยากรบุคคล 17 ต.ค. 51  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1546 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2557 หน่วยทรัพยากรบุคคล 20 พ.ย. 57  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1774 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หน่วยทรัพยากรบุคคล 23 พ.ค. 63  นลินธิดา ชัยมงคล
1781 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วและวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ พ.ศ.2557 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ปิยะนุช จันทนา
2676 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2679 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 21 ธ.ค. 64  ภคภรณ์ ก่อเกิด
2680 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2564 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 30 ต.ค. 64  ภคภรณ์ ก่อเกิด
2863 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 งานบริหารทั่วไป นลินธิดา ชัยมงคล
2948 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 27 พ.ย. 64  ธีรายุทธ ทองสุข
2949 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ก.พ. 64  ธีรายุทธ ทองสุข
2950 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 25 เม.ย. 63  ธีรายุทธ ทองสุข
2951 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 23 ก.ค. 65  ธีรายุทธ ทองสุข
2955 ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 9 พ.ศ.2565 งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2960 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2565 งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2962 ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
2969 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 หน่วยทรัพยากรบุคคล นลินธิดา ชัยมงคล
3029 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3030 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3031 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3032 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3033 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3323 ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2566 หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ