เอกสารประเภท = ประกาศ  


รายการทั้งหมด = 179 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1 หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 26 มี.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
25 ประกาศ มช.เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556 17 เม.ย. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
28 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.รศ.และศ. พ.ศ. 2556 26 มี.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
31 กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ 15 ก.พ. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
32 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ พ.ศ.๒๕๕๖ 12 ก.พ. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
35 การเปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ธ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
36 ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ 4 ธ.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
40 หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (โครงการวิจัยสถาบัน) จากงบประมาณเงินรายได้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี ๒๕๕๖ 17 พ.ย. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
48 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ต.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
101 ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 พ.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
130 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 25 ม.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
131 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 29 ก.ย. 51  ธีรายุทธ ทองสุข
132 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 1 มี.ค. 50  ธีรายุทธ ทองสุข
133 ประกาศ มช. เรื่อง วันลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 18 ส.ค. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
134 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ 24 ก.ย. 53  ธีรายุทธ ทองสุข
135 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ หน่วยทรัพยากรบุคคล 18 ส.ค. 52  วรรณา วิภาสกุลเด่น
136 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 20 พ.ย. 51  ธีรายุทธ ทองสุข
137 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) 21 ม.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
138 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ 30 ธ.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
139 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 28 ก.ย. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
140 ประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 พ.ค. 53  ธีรายุทธ ทองสุข
141 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 พ.ย. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
142 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 25 ม.ค. 54  ธีรายุทธ ทองสุข
143 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ .๒๕๕๓ 22 ธ.ค. 53  ธีรายุทธ ทองสุข
144 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๓ 22 ธ.ค. 53  ธีรายุทธ ทองสุข
145 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๘) 18 ก.พ. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
146 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใม่ 20 พ.ย. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
147 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 28 ม.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
180 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ 26 ก.ย. 56  วรกร สุพร
312 ประกาศ มช.เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา วิธีการเงื่อนไขการลา และได้รับเงินเดือนระหว่างการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 6 ส.ค. 56  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
313 ประกาศ มช.เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา วิธีการเงื่อนไขการลา และได้รับเงินเดือนระหว่างการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2556 5 พ.ย. 56  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
349 ประกาศ มช. เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 18 ส.ค. 52  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
383 ประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่ 2 -10 (ฉบับประมวลปรับปรุงใหม่) 26 ก.ค. 57  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
384 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 65 ปี) พ.ศ.2557 12 ก.ย. 57  วรรณา วิภาสกุลเด่น
449 แนวปฏิบัติการลดการแก้ไขอักษรลำดับขั้น ต.ค. 2557 จุฑารัตน์ สีหานาม
467 ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 พ.ย. 54  วรกร สุพร
469 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การใช้รถส่วนกลางของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558 หน่วยสารบรรณ 10 ก.พ. 58  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
500 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 17 ก.ย. 58  วิสูตร ลิ่วเกียรติ
501 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12/2558 (เงินรางวัลผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร) 17 ก.ย. 58  วิสูตร ลิ่วเกียรติ
622 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 9/2552 (อัตราค่าบริการใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร) 7 ต.ค. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
624 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการบริการทางวิชาการอื่นๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร6/2552 25 พ.ย. 59  นงนุช ทองอ่อน
625 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร/2559 (อัตราค่าใช้บริการเครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 30 พ.ย. 59  นงนุช ทองอ่อน
925 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 31 ต.ค. 60  นลินธิดา ชัยมงคล
934 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 ม.ค. 61  มุทิตา หย่างถาวร
944 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ โครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 20 มิ.ย. 61  วรกร สุพร
946 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 20 มิ.ย. 61  วรกร สุพร
947 โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 21 มิ.ย. 61  วรกร สุพร
948 โครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 21 มิ.ย. 61  วรกร สุพร
954 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเรื่อง การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สำหรับนักศึกษารหัส 59 และต่ำกว่า) 21 ก.ย. 59  วิมล คำบุญเรือง
955 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเรื่อง การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1132 ประกาศ รับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 30 พ.ย. 61  วิมล คำบุญเรือง
1134 โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ 3 ธ.ค. 61  วิมล คำบุญเรือง
1156 ประกาศโครงการสร้างนักเทคโนโลยีฯสู่บ้านเกิด 2562 19 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1157 ประกาศโครงการทายาทและผู้ประกอบการใหม่ 2562 19 ก.พ. 62  วิมล คำบุญเรือง
1169 ขยายเวลาการรับสมัครโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 7 มี.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด 12 เม.ย. 62  วิมล คำบุญเรือง
1184 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔ ฉบับ หน่วยทรัพยากรบุคคล 7 มิ.ย. 62  วรรณา วิภาสกุลเด่น
1193 ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 9 ก.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1259 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 10-2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1260 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14-2554 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1261 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 20-2552 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1262 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1265 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6ว 27 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1266 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.7 ว25 ลว22มค47 การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1267 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8-2551 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจำภาคการศึกษา หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1271 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2-2554 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา การประชุม งานพิธีทางศาสนาและของที่ระลึก หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1272 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4-2556 เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1273 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 7-2552 เรื่อง ค่าลงทะเบียนในการประชุมทางวิชาการ หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1274 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9-2552 เรื่อง ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1275 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9-2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏฺิบัติงาน หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1276 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 10-2557 เรื่อง ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนและสืบสวน หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1277 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14-2550 เรื่อง ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนฯ หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1278 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 54-2553 เรื่อง ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1279 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1280 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1319 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4-2554 เรื่อง ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่น หน่วยการเงิน 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1320 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14-2547 เรื่อง ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติฯ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ หน่วยการเงิน 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1321 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 17-2552 เรื่อง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเปิด-ปิดห้องเรียน ห้องสอบฯ หน่วยการเงิน 8 ต.ค. 05  วรกร สุพร
1322 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 22-2552 เรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานฯหัวหน้าส่วนงาน หน่วยการเงิน 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1323 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 27-2550 เรื่อง ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกฯ (ฉบับที่ 2) หน่วยการเงิน 8 ต.ค. 05  วรกร สุพร
1324 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 50-2553 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาฯ หน่วยการเงิน 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1334 ประกาศ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจำภาคการศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1335 ประกาศเรื่องการเปิดสอนและการแบ่งตอนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีของคณะอก. หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1339 การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รหัส 56 เป็นต้นไป หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1340 การสมัครสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1341 เกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ในวารสารทางวิชการ 2556 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1342 เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ฉบับ37-2559 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1343 เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 2 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1344 เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ 3 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1348 เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2559 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1352 ประกาศการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1404 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาและอาจารย์ พ.ศ.2562 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 21 ส.ค. 62  ปิยะนุช จันทนา
1405 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมเสิรมหลักสูตร ณ ต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความเป็นพลเมืองโลกของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร พ.ศ.2562 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 21 ส.ค. 62  ปิยะนุช จันทนา
1492 ประกาศรับนักเรียนในโครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะ 2563-ลงนาม- หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 21 พ.ย. 62  พีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์
1493 ประกาศรับผู้มีความสามารถพิเศษ 2563-ลงนาม- หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 21 พ.ย. 62  พีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์
1503 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑ ดำเนินการโดยคณะ) 27 ธ.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1504 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑ ดำเนินการโดยคณะ) 27 ธ.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1537 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พ.ศ.2562 หน่วยทรัพยากรบุคคล 10 ต.ค. 62  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1538 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยทรัพยากรบุคคล 28 ก.ค. 62  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1539 ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หน่วยทรัพยากรบุคคล 28 ส.ค. 62  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1540 ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559 หน่วยทรัพยากรบุคคล 31 พ.ค. 59  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1541 ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หน่วยทรัพยากรบุคคล 22 ส.ค. 59  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
1563 ทุนปริญญาโท2563 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1594 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge) หน่วยบริหารงานวิจัย 13 พ.ค. 56  มุทิตา หย่างถาวร
1596 การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) หน่วยบริหารงานวิจัย 3 พ.ย. 60  มุทิตา หย่างถาวร
1718 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1719 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1765 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1771 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรหัส63) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1775 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยทรัพยากรบุคคล 8 ก.ค. 63  นลินธิดา ชัยมงคล
1776 ประกาศ มช. เรื่องการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หน่วยทรัพยากรบุคคล 24 ก.ค. 63  นลินธิดา ชัยมงคล
1778 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร9/2552 (อัตราค่าบริการใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์ต่างๆ ของคณะอุตสาหรรมเกษตร) หน่วยบริการวิชาการ ปิยะนุช จันทนา
1835 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินรางวัลผลงานทางวิชาการ (ส่วนของคณะฯ Top up) หน่วยบริหารงานวิจัย 8 ก.ย. 58  มุทิตา หย่างถาวร
1836 เงินรางวัลผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยบริหารงานวิจัย 8 ก.ย. 58  มุทิตา หย่างถาวร
1837 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine หน่วยบริหารงานวิจัย 30 ก.ย. 63  มุทิตา หย่างถาวร
1838 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก หน่วยบริหารงานวิจัย 30 ก.ย. 63  มุทิตา หย่างถาวร
1839 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร1/2563 (อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการบริการทางวิชาการอื่นๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร) หน่วยพัฒนาธุรกิจ 4 พ.ย. 53  นงนุช ทองอ่อน
1843 การรับสมัครคัดเลือกในโครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1844 การรับสมัครคัดเลือกในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1851 การรับสมัครคัดเลือกในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1852 การรับสมัครคัดเลือกในโครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
1859 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การขอใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการ และโรงงาน 2564 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 8 ก.พ. 64  สุธินี ส่งศรีเกตุ
1869 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 22 ก.พ. 64  สุธินี ส่งศรีเกตุ
1873 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ในการตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาต่างประเทศ หน่วยบริหารงานวิจัย 18 ก.พ. 64  มุทิตา หย่างถาวร
1927 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๔ แบบที่ ๕ รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2174 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2175 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2586 O6 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2587 O6 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 15/2563 (ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ (peer reviewer) ประเภทหนังสือหรือตำรา เพื่อใช้ประกอบการของตำแหน่งทางวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร) หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2591 O6 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์แลแะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2594 O6 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 16-2560 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงการในแผนงานบูรณาการ) หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2595 O6 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 26-2563 (ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน) หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2597 O6 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2598 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2599 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2681 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 17 ก.พ. 63  จุฑารัตน์ สีหานาม
2682 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 ส.ค. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
2732 เรื่อง ทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 19 เม.ย. 65  สุดาพร วัฒนา
2733 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2755 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๔ รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2797 การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2798 การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2799 การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2800 การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2801 การสมัครขอรับทุนการศึกษาบริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรนดิ้ง จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2814 ทุนการศึกษาสำหรับจ้างนักศึกษาทำงาน (ทุนทำงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิทธิชัย ถาบุตร
2837 ประกาศการย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 27 เม.ย. 65  จุฑารัตน์ สีหานาม
2868 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ พ.ศ.2566 หน่วยทรัพยากรบุคคล 18 ม.ค. 66  นลินธิดา ชัยมงคล
2912 คู่มือประกันตนสำนักงานประกันสังคม งานบริหารทั่วไป ชัชนก โพธารินทร์
2915 ประกาศแนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 7 มี.ค. 66  วรกร สุพร
2930 กำหนดประเภทรายรับ (อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการบริการทางวิชาการอื่นๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร นงนุช ทองอ่อน
2931 กำหนดประเภทรายรับ (อัตราค่าใช้บริการเครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction คณะอุตสาหกรรมเกษตร) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร นงนุช ทองอ่อน
2932 กำหนดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร นงนุช ทองอ่อน
2942 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 25 พ.ค. 65  ธีรายุทธ ทองสุข
2946 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 24 มิ.ย. 65  ธีรายุทธ ทองสุข
2947 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Notice) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 25 พ.ค. 65  ธีรายุทธ ทองสุข
2961 ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
3023 ประกาศการย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 11 เม.ย. 66  จุฑารัตน์ สีหานาม
3028 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) คณะอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 20 มี.ค. 66  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3034 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 53/2565 เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการสอบปริญญานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3035 ประกาศ มช. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3036 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3038 ประกาศ มช. ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตรนานาชาติ ฉบับที่ 2 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3039 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 18 ก.ค. 65  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3040 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 18 ก.ค. 65  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3041 ประกาศ มช. ฉบับที่ 3/2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตรนานาชาติ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3043 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3044 ประกาศและระเบียบ มช. เกี่ยวกับนักศึกษาสมทบ พ.ศ. 2564 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3045 ประกาศ มช. เรื่อง การโอนหน่วยกิตจากระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) พ.ศ. 2564 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3046 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 16-2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุโลมขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3047 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3049 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3050 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3123 กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 17/2566 (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ) งานการเงิน การคลังและพัสดุ อนุชรีย์ ปัญญาดา
3124 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฉบับที่ 17/2563 (ค่าตอบแทนนการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ขับรถ) งานการเงิน การคลังและพัสดุ อนุชรีย์ ปัญญาดา
3194 ประกาศอัตราเรียกเก็บค่าบริการครุภัณฑ์โครงการ flagship ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร นงนุช ทองอ่อน
3207 นโยบายคุณภาพ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3253 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3348 ประกาศกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร1/2567 (อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการอื่นๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร นงนุช ทองอ่อน