เอกสารประเภท = คู่มือ


รายการทั้งหมด = 6 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2720 คู่มือการใช้งานจอภาพ Interactive Classroom 1-219 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 มี.ค. 65  วรกร สุพร
2721 คู่มือฉบับย่อ ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 65  วรกร สุพร
2761 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2022-2023 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2762 คู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 2565 วิมล คำบุญเรือง
2817 คู่มือแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. งานบริหารทั่วไป 10 ต.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2818 คู่มือการใช้งาน-HR-Portal งานบริหารทั่วไป 5 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง