เอกสารประเภท = คู่มือ


รายการทั้งหมด = 27 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2699 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 1 กุ.พ. 65  วรกร สุพร
2720 คู่มือการใช้งานจอภาพ Interactive Classroom 1-219 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 มี.ค. 65  วรกร สุพร
2721 คู่มือฉบับย่อ ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 มี.ค. 65  วรกร สุพร
2761 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2022-2023 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
2762 คู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 2565 วิมล คำบุญเรือง
2817 คู่มือแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. งานบริหารทั่วไป 10 ต.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2818 คู่มือการใช้งาน-HR-Portal งานบริหารทั่วไป 5 ม.ค. 65  วิชชุกร ปะทะดวง
2840 ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คู่มือฉบับย่อ) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 6 ม.ค. 66  วรกร สุพร
2914 คู่มือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 3 ก.ค. 66  วรกร สุพร
2927 คู่มือการประเมิน CMU-ITA มช 2566 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ชัชนก โพธารินทร์
2928 ITA Manual 2023 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ชัชนก โพธารินทร์
2965 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน หน่วยการเงิน อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
2987 คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research) หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3120 วิธีการใช้งานระบบ BOS หน่วยการเงิน อนุชรีย์ ปัญญาดา
3129 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน 2566 งานการเงิน การคลังและพัสดุ อนุชรีย์ ปัญญาดา
3130 คู่มือการใช้งานระบบคำขอลาป่วย-ลากิจ ของนักศึกษา อก.มช. งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
3155 คู่มือการขอหนังสือรับรอง หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3188 คู่มือการขอลาป่วย-ลากิจ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3189 คู่มือการขอดูคะแนนสอบ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3190 คู่มือขอลงหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3191 คู่มือการขอย้ายสาขาวิชา หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3192 คู่มือขอย้ายคณะ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3213 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุน งานการเงิน การคลังและพัสดุ อนุชรีย์ ปัญญาดา
3217 คู่มือคำขอหนังสือรับรองคาดว่าจะจบ 2567 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3218 คู่มือการใช้ระบบคำขอหนังสือรับรองคาดว่าจะจบฯ ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
3224 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม 1-5 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 13 กุ.พ. 66  วรกร สุพร
3229 คู่มือการใช้งานระบบ Dashboard กลางคณะ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา ธีรายุทธ ทองสุข