วันที่นำเข้าระบบ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน คนเขียน คนอ่าน ความคิดเห็น
2015-05-21 10:25:34  งานด้านสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะฯ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายวรกร  สุพร 23 1
2015-05-21 10:07:40  แนะนำการใช้งานระบบ Internet ภายในคณะและระบบไร้สาย Jumbo Plus หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายพีรวิชญ์  ไพสิฐสวรรค์ 15 -
2015-05-21 10:01:07  แนะนำระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายธีรายุทธ  ทองสุข 19 -
2015-02-02 15:39:35  แจ้งแนวทางการเบิกเงินไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ และเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยบริหารงานวิจัย
นางสาวมุทิตา  หย่างถาวร 11 -