วันที่นำเข้าระบบ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน คนเขียน คนอ่าน ความคิดเห็น
2017-04-12 11:11:47  วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 196 -
2017-04-12 10:57:14  40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพ หน่วยสารบรรณ
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 184 -
2016-07-28 15:10:31  รัฐบาลจะตัดเงินเบี้ยเลี้ยงคนชราจริงหรือไม่? ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 165 -
2016-07-28 14:02:08  ปีหน้าจะแล้งอีกไหม น้ำจะพอใช้หรือเปล่า ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 167 -
2015-12-30 16:13:04  โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation Level 1 และหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น” สำนักงานคณบดี
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 194 -
2015-09-07 17:00:52  เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร ....งานสำคัญที่เรามองข้าม หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางสาวสังวาลย์  วรรณกุล 282 -
2015-08-04 20:03:39  บริหารเวลาในแต่ละวันด้วยแนวคิดทฤษฎีตารางสอน Time Table Theory
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 440 -
2015-07-27 15:36:11  ไมเกรนรักษาหายไหมนะ? ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 365 1
2015-07-23 15:17:35  ท่านทราบหรือไม่ว่า... FSC 22000 คืออะไร ? หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 248 1
2015-07-21 10:26:47  ศัพท์/สำนวน/ประโยคเด็ด จากเพลง 'Rather Be' หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 753 -
2015-07-21 00:02:52  5 คุณลักษณะที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จ หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 216 2
2015-07-20 23:53:54  " อิทธิบาท 4" เป็นแนวทางการเรียน การทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ. หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 247 2
2015-07-02 13:56:54  เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 1 : การสืบค้นโจทย์จากผู้ประกอบการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 216 1
2015-06-30 11:44:25  ความท้าทายของการสอนงานในการทำงานเป็นทีม ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 185 1
2015-06-24 11:11:54  EdPEx คืออะไร? หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 254 2
2015-06-17 00:48:45  ประเทศที่อนุญาตให้คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 183 1
2015-06-17 00:43:21  Grammar for TOEIC หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 317 3
2015-04-27 20:11:01  ผู้ประดิษฐ์ไม้ Selfie ผู้คิดค้นไม้ Selfie คนแรกของโลก หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายธีรายุทธ  ทองสุข 188 -
2015-04-10 11:46:05  การแนะนำองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่ หน่วยสารบรรณ
นางไกรคำ  หัสการบัญชา 189 -
2015-04-10 11:40:12  ปีใหม่เมือง หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
นางจุฑารัตน์  สีหานาม 240 2
2015-02-01 21:44:44  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หน่วยพัสดุ
นางทับทิม  วจนะพิศุทธิ์ 195 -