วันที่นำเข้าระบบ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน คนเขียน คนอ่าน ความคิดเห็น
2022-03-02 09:00:06  การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน Interactive Classroom 1-219 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 9 1
2017-04-12 11:11:47  วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 10 -
2017-04-12 10:57:14  40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพ หน่วยสารบรรณ
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 7 -
2016-07-28 15:10:31  รัฐบาลจะตัดเงินเบี้ยเลี้ยงคนชราจริงหรือไม่? ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 4 -
2016-07-28 14:02:08  ปีหน้าจะแล้งอีกไหม น้ำจะพอใช้หรือเปล่า ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 2 -
2015-12-30 16:13:04  โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation Level 1 และหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น” สำนักงานคณบดี
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 16 -
2015-09-07 17:00:52  เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร ....งานสำคัญที่เรามองข้าม หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางสาวสังวาลย์  วรรณกุล 99 -
2015-08-04 20:03:39  บริหารเวลาในแต่ละวันด้วยแนวคิดทฤษฎีตารางสอน Time Table Theory
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 286 -
2015-07-27 15:36:11  ไมเกรนรักษาหายไหมนะ? ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 26 1
2015-07-23 15:17:35  ท่านทราบหรือไม่ว่า... FSC 22000 คืออะไร ? หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 42 1
2015-07-21 10:26:47  ศัพท์/สำนวน/ประโยคเด็ด จากเพลง 'Rather Be' หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 18 -
2015-07-21 00:02:52  5 คุณลักษณะที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จ หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 36 2
2015-07-20 23:53:54  " อิทธิบาท 4" เป็นแนวทางการเรียน การทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ. หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 35 2
2015-07-02 13:56:54  เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 1 : การสืบค้นโจทย์จากผู้ประกอบการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 18 1
2015-06-30 11:44:25  ความท้าทายของการสอนงานในการทำงานเป็นทีม ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 27 1
2015-06-24 11:11:54  EdPEx คืออะไร? หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 57 2
2015-06-17 00:48:45  ประเทศที่อนุญาตให้คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 18 1
2015-06-17 00:43:21  Grammar for TOEIC หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 33 3
2015-04-27 20:11:01  ผู้ประดิษฐ์ไม้ Selfie ผู้คิดค้นไม้ Selfie คนแรกของโลก หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายธีรายุทธ  ทองสุข 22 -
2015-04-10 11:46:05  การแนะนำองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่ หน่วยสารบรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  กาญจนประทุม 16 -
2015-04-10 11:40:12  ปีใหม่เมือง หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
นางจุฑารัตน์  สีหานาม 50 2
2015-02-01 21:44:44  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หน่วยพัสดุ
นางทับทิม  วจนะพิศุทธิ์ 15 -