วันที่นำเข้าระบบ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน คนเขียน คนอ่าน ความคิดเห็น
2016-10-05 09:19:44  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 หน่วยสารบรรณ
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 6 -
2016-05-24 17:13:57  พลิกมุมคิด พิชิตงานเพื่อความสำเร็จ สำนักงานคณบดี
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 8 -
2016-05-18 13:40:32  เทคนิคการบริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service with a Heart) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 20 1
2016-04-08 16:01:16  โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ หน่วยสารบรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  กาญจนประทุม 21 -
2016-03-31 15:32:49  พลิกมุมคิด พิชิตงาน เพื่อความสำเร็จ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 13 -
2016-03-24 14:14:13  การเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 9 1
2016-03-04 09:28:49  เดินหน้าอุดมศึกษาไทย หน่วยสารบรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  กาญจนประทุม 19 1
2016-02-17 15:17:43  การเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “ Document Control for ISO 9001” หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 16 1
2015-12-29 15:47:51  กิจกรรม KM Day ครั้งที่ 9 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ
นางสาวจรรริยา  จิระศรีไพฑูรย์ 11 -
2015-12-22 14:08:33  การศึกษางานระบบ ISO 9001:2008 ของสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 15 -
2015-12-21 13:56:01  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน : จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R : Routine to Research) หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ
นางกรชวัล  กันทา 13 -
2015-12-11 11:31:13  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 17 -
2015-09-23 10:41:58  การเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายธีรายุทธ  ทองสุข 27 -
2015-08-25 10:23:03  การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำ Happy University ไม่ยากอย่างที่คิด หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 18 -
2015-06-23 16:37:24  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ
นางกรชวัล  กันทา 36 1
2015-06-02 10:29:01  รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเรื่อง หน่วยการเงิน
นายนพรัตน์  อัครจินดา 31 1
2015-04-10 11:44:09  PR CMU Network ดูงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายวรกร  สุพร 21 1
2015-02-05 10:19:12  การทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ หน่วยทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  กาญจนประทุม 20 1