วันที่นำเข้าระบบ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน คนเขียน คนอ่าน ความคิดเห็น
2022-02-04 11:00:50  การใช้งานและการเพิ่มข่าวสารเว็บไซต์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 7 -
2020-05-12 09:34:05  เผยแพร่รูปภาพหน้าคนอื่นต่อสาธารณะ ต้องได้รับนุญาตก่อนเท่านั้น!! หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 12 -
2019-07-08 14:55:32  แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม หน่วยการเงิน
นางทับทิม  วจนะพิศุทธิ์ 6 -
2018-11-22 08:39:22  การตัดเกรด 1/2561 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายวรกร  สุพร 8 -
2018-10-24 13:55:29  แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ใช้ในห้องประชุม 3 และ 4 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 4 -
2018-10-19 14:55:40  เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean Canvas” หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 13 -
2018-09-10 16:17:18  ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561)
นางณัฐลักษณ์  บูรณศิลปิน 9 -