หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

Doctor of Philosophy Program in Agro-Industrial Product Development (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)