การปรับโครงสร้างองค์กร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน วิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร แบ่งหน่วยงานดังนี้
 

 1. สำนักงานคณะ
 2. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 3. ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร


     วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งงานในสำนักงานคณะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งงานในสำนักงาน ส่วนงานวิชาการและสำนักงานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และได้มีการปรับระบบการบริหารงานของสำนักงานคณะ เป็นแบบรวมศูนย์ โดยมีการรวม บุคลากรสายสนับสนุนการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง และจัดระบบงานเพื่อให้บริการงานด้านบริหารและวิชาการเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 งาน คือ

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัยและบริการชุมชน
 • งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 • งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


       จัดให้มีหน่วยบริการ Call Center เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องหรืองานที่บุคลากรแจ้งใช้บริการ เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ รวมทั้งปรับปรุงอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษา

      สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้างงานในสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการ และสำนักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 จาก 4 งาน เป็น 5 งาน ดังนี้

 1. งานบริหารทั่วไป
 2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
 4. งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 5. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์